Interpelacje

Grzegorz Nieradka

Interpelacje Grzegorza Nieradki, Radnego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju VII kadencji (2014-2018): 

11.09.2017 r. Pismo w sprawie dokończenia instalacji barier ochronnych wzdłuż drogi gminnej prowadzącej na osiedle Ispak.

08.09.2017 r. Pismo w sprawie właściwego wykonania instalacji barier ochronnych wzdłuż drogi powiatowej

18.07.2017 r. Wniosek o interwencję Urzędu Gminy w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w sprawie uporządkowania koryta Iwonickiego Potoku wzdłuż drogi powiatowej.

17.07.2017 r. Pismo w sprawie remontu drogi gminnej położonej na działce o numerze ewid. 2501 przy ul. Długiej w Iwoniczu

14.07.2017 r. Wniosek do Burmistrza o podjęcie działań mających na celu doprowadzenie działki nr 1338 położonej przy ul. Floriańskiej w Iwoniczu do stanu prawnego umożliwiającego jej przekształcenie w drogę publiczną

29.10.2015 r. Wniosek do Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie o wykonanie kontroli studzienek usytuowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2002R Iwonicz – Iwonicz-Zdrój

27.10.2015 r. Pismo wraz z listą poparcia pod propozycją wpisania do budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój na rok 2016 zadania pn. „Wyposażenie ogrodu przy Przedszkolu Gminnym w Iwoniczu w nowy sprzęt do zabaw”.

15.10.2015 r. Wniosek o wydłużenie okresu oświetlenia ulic w godzinach porannych

07.10.2015 r. Interpelacja w sprawie dokonania oględzin kładki dla pieszych nad Potokiem Iwonickim łączącej ul. Długą z ul. Zadwór oraz wniosek o zaplanowanie remontu kładki

01.10.2015 r. Interpelacja w sprawie wybudowania estetycznego zadaszenia nad źródłem „Czesław” w Iwoniczu-Zdroju (na wniosek mieszkańców i osób zawodowo związanych z miejscowością)

21.09.2015 r. Interpelacja w sprawie ustawienia lustra drogowego w miejscu krzyżowania się drogi dojazdowej do DPS dla Dzieci w Iwoniczu prowadzonym przez ss. Felicjanki z drogą powiatową

18.09.2015 r. Pismo wraz z podpisami mieszkańców popierających wniosek radnego o utworzenie Strefy Ruchu Pieszego na Osiedlu Ispak w Iwoniczu

17.09.2015 r. Pismo w sprawie rozszerzenia wniosku dotyczącego Strefy Ruchu Pieszego o fragment ul. Floriańskiej i ul. Kmiecie w Iwoniczu (na wniosek mieszkańców)

16.09.2015 r. Interpelacja w sprawie ustawienia lustra drogowego w miejscu krzyżowania się dróg gminnych w Iwoniczu

15.09.2015 r. Interpelacja w sprawie utwardzenia drogi prowadzącej do kilku gospodarstw domowych poprzez wysypanie tłucznia przy ul. Zadwór w Iwoniczu

31.08.2015 r. Wniosek radnego o utworzenie Strefy Ruchu Pieszego na Osiedlu Ispak w Iwoniczu (na prośbę mieszkańców)

30.07.2015 r. Interpelacja w sprawie utwardzenia i remontu drogi gminnej przy ul. Zadwór na Osiedlu Ispak (na wniosek mieszkańców)

07.07.2015 r. Interpelacja w sprawie utwardzenia dróg gminnych stanowiących fragmenty ul. Długiej i ul. Zadwór

06.07.2015 r. Interpelacja w sprawie barier ochronnych oddzielających drogę powiatową od koryta Iwonickiego Potoku

06.07.2015 r. Interpelacja w sprawie zanieczyszczania miejsc publicznych (teren przy nowym cmentarzu w Iwoniczu)

03.07.2015 r. Interpelacja w sprawie budowy chodnika na wysokości zatoczki autobusowej przystanku „Ispak” oraz wyrysowania i oznakowania przejścia dla pieszych

16.03.2015 r. Interpelacja w sprawie wykonania oględzin i zabezpieczenia rozjazdu łączącego drogę gminną z drogą powiatową w kierunku Krosna i Iwonicza-Zdroju

16.03.2015 r. Interpelacja w sprawie dokonania oceny stanu technicznego mostu nad Potokiem Iwonickim łączącego ul. Długą z ul. Zadwór

16.03.2015 r. Interpelacja w sprawie niezabezpieczonej rury kanalizacyjnej nad Potokiem Iwonickim