Program Rozwoju

Program Rozwoju Gminy Iwonicz-Zdrój  

I. Ochrona zdrowia

Nierozwiązanym problemem pozostaje sprawa ochrony zdrowia. Mamy wrażenie, że kryzys w ostatnich latach bardzo się pogłębił. Świadczy o tym masowy odpływ pacjentów z gminnej przychodni do ośrodków zdrowia w sąsiednich gminach.

 1. Gruntownie zreformujemy funkcjonowanie Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju
 2. Zwiększymy dostęp do lekarzy specjalistów dla mieszkańców gminy
 3. Wdrożymy programy profilaktyki zdrowotnej
 4. Zbudujemy małe tężnie solankowe w każdej miejscowości

II. Polityka prorodzinna

Za sprawą programów rządowych ostatnie lata przyniosły zdecydowany wzrost nakładów na politykę prorodzinną. Jako samorząd popieramy ten kierunek i pragniemy zaoferować rodzinom naszej gminy dodatkowe wsparcie.

 1. Utworzymy Gminną Kartę Dużej Rodziny uprawniającą do ulg i zniżek
 2. Podwyższymy jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka do wysokości 1000 zł
 3. Zbudujemy żłobki na terenie gminy
 4. Zapewnimy wyprawkę dla przedszkolaka
 5. Będziemy promować model wielodzietnej i wielopokoleniowej rodziny
 6. Przystąpimy do organizacji wydarzeń integrujących rodzinę oraz wesprzemy osoby samotnie wychowujące dzieci

III. Polityka młodzieżowa 

Młodzież zasługuje na naszą szczególną uwagę, bo jej potrzeby dotąd nie były uwzględniane. Jako pierwsi wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom młodych mieszkańców naszej gminy.

 1. Powołamy Młodzieżową Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju stanowiącą organ konsultacyjny i doradczy dla Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
 2. Utworzymy Fundusz Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych, z którego sfinansujemy samodzielną organizację wydarzeń, projektów społecznych i działań edukacyjnych
 3. Zorganizujemy „Dni Młodych Gminy Iwonicz-Zdrój” – cykliczną imprezę plenerową z symbolicznym przekazaniem kluczy do miasta, koncertami, zjazdem food trucków
 4. Odtworzymy Klub Młodzieżowy w Iwoniczu z mini bistro, komputerami gamingowymi, bilardem, tenisem stołowym, piłkarzykami i planszówkami
 5. Zainwestujemy w każdej miejscowości w nowoczesne przestrzenie dostosowane do potrzeb młodzieży, zapewniając miejsce do spotkań oraz kreatywnego rozwoju
 6. Zbudujemy atrakcyjny Skatepark dla młodzieży

IV. Polityka senioralna 

W gminie Iwonicz-Zdrój zamieszkuje obecnie ponad 2 tys. osób powyżej 60. roku życia. Po latach zaniedbywania tej grupy społecznej, pragniemy wesprzeć seniorów, umożliwiając im wzajemną integrację i pomagając w realizacji życiowych pasji. 

 1. Powołamy Radę Senioralną jako organ konsultacyjny i doradczy dla Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
 2. Utworzymy Kluby Seniora oraz zapewnimy ich uczestnikom miejsce do regularnych spotkań i kreatywnego spędzania czasu
 3. Zatrudnimy asystenta osoby starszej wspierającego seniora w codziennym życiu
 4. Dofinansujemy seniorom udział w wycieczkach krajoznawczych
 5. Wprowadzimy Kartę Seniora uprawniającą m.in. do bezpłatnego korzystania z komunikacji publicznej na terenie gminy Iwonicz-Zdrój
 6. Powołamy do życia Uniwersytet Trzeciego Wieku
 7. Wykonamy dogłębną analizę możliwości wykorzystania obiektów OHP w Iwoniczu i dostosowania ich do funkcji domu opieki, dziennego pobytu i/lub domu spokojnej starości

V. Infrastruktura i rozwój 

Ogromne środki z budżetu państwa, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład, zasilały w latach 2015-2023 budżety samorządów lokalnych. Mając nadzieję na kontynuację tych dobrych programów, będziemy nadal rozwijać gminną infrastrukturę.

 1. Opracujemy Program Rozwoju Miasta i Gminy obejmujący ulgi dla przedsiębiorców, przygotowanie terenów pod inwestycje, uzbrojenie działek, inicjatywę scalenia gruntów, budowę parkingów i miejsc postojowych
 2. Będziemy pozyskiwać środki na rozwój z funduszy europejskich i krajowych
 3. Powołamy Radę ds. Przedsiębiorczości, do której zaprosimy przedstawicieli lokalnego biznesu
 4. Ocenimy stan techniczny infrastruktury drogowej i mostowej dokonując niezbędnych napraw oraz rozbudujemy sieć dróg gminnych
 5. Rozbudujemy sieć światłowodową w gminie
 6. Wykonamy projekt budowy nowej drogi łączącej Iwonicz-Zdrój i Lubatówkę
 7. Przystąpimy do pierwszego etapu budowy sieci wodociągowej w Lubatowej i Lubatówce
 8. Przeprowadzimy, w porozumieniu z władzami Uniwersytetu, rewitalizację Parku Dworskiego w Iwoniczu i udostępnimy go mieszkańcom
 9. Wybudujemy w każdej miejscowości „Ogródki Sąsiedzkie”, będące bezpiecznym miejscem spotkań, zabawy i aktywnego wypoczynku
 10. Zbudujemy małe targowisko „Mój Rynek”, gdzie będzie można kupić zdrową żywość prosto od rolnika
 11. Zadbamy o przestrzeń cmentarzy rozbudowując sieć alejek i dbając o czystość

VI. Edukacja i wychowanie (szkoły, przedszkola, żłobki) 

Jesteśmy świadomi tego, jak wielką rolę w życiu człowieka odgrywa edukacja i wychowanie. Proces ten powinien być realizowany w ścisłej współpracy rodziców i nauczycieli.

 1. Wdrożymy program „Przyjazna Szkoła”
 2. Zadbamy o wysoki poziom kształcenia i wychowania w szkołach podstawowych i przedszkolach naszej gminy, zapewnimy wsparcie psychologiczne
 3. Zrealizujemy program „Historia mojej Małej Ojczyzny” w szkołach
 4. Przeprowadzimy termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Lubatowej
 5. Zainwestujemy w nowe laboratoria i pracownie tematyczne dla uczniów
 6. Stworzymy program wsparcia finansowego dla wycieczek szkolnych i „Zielonych Szkół”
 7. Wdrożymy zajęcia z przysposobienia obronnego z wyjazdami na strzelnicę i zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej
 8. Ustanowimy nagrodę za szczególne osiągnięcia dla najlepszych uczniów w gminie

VII. Kultura 

Realizacja działań i projektów w zakresie rozwoju kultury i lokalnego dziedzictwa stanowi podstawę umacniania społecznych więzi i narodowej tożsamości. Naszym celem jest odbudowa wspólnoty mieszkańców gminy Iwonicz-Zdrój.

 1. Ożywimy ofertę kulturalną Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju
 2. Zwiększymy prestiż Festiwalu im. Księcia Michała Kleofasa Ogińskiego oraz Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „Ars Musica”
 3. Odbudujemy Gminną Orkiestrę Dętą złożoną z młodych mieszkańców
 4. Wprowadzimy stypendia dla artystycznie uzdolnionej młodzieży
 5. Doposażymy i uatrakcyjnimy ofertę bibliotek publicznych
 6. Nadamy właściwą rangę uroczystościom patriotycznym, zorganizujemy Iwonicki Festiwal Niepodległej
 7. Zadbamy o obiekty zabytkowe wspierając ich renowację
 8. Przywrócimy mieszkańcom gazetę samorządową „Echo Gminy Iwonicz-Zdrój” w wersji papierowej i elektronicznej z rubryką „Poznajmy się”
 9. Będziemy ściśle współpracować z Parafiami funkcjonującymi na terenie gminy oraz współorganizować np. Orszaki Trzech Króli
 10. Zaprojektujemy przestrzeń wystawienniczą prezentującą historię Iwonicza, dzieje szpitala partyzanckiego Armii Krajowej oraz sportów zimowych
 11. Utworzymy skansen wzdłuż Alei Naftowej w Iwoniczu-Zdroju prezentując dorobek iwonickich naftowców

VIII. Sport 

Wielkim bogactwem gminy Iwonicz-Zdrój jest dorobek sportowy jej mieszkańców. Chcemy wzmacniać znaczenie lokalnego sportu inwestując w zawodników i infrastrukturę.

 1. Utworzymy Centrum Sportu i Turystyki w Iwoniczu-Zdroju i opracujemy program „Aktywna Gmina Iwonicz-Zdrój”
 2. Ożywimy działalność kompleksu boisk sportowych „Orlik” organizując turnieje i zawody sportowe
 3. Zadbamy o rozwój Klubów Sportowych, Uczniowskich Klubów Sportowych i Stowarzyszeń Sportowych
 4. Zmodernizujemy stadiony piłkarskie w Iwoniczu, Lubatowej i Lubatówce
 5. Wesprzemy organizację biegów ulicznych: Bieg Szlakiem Partyzantów z Lubatowej, Bieg Konstytucji 3 Maja, Bieg Niepodległości
 6. Rozwiniemy system stypendialny dla najlepszych sportowców
 7. Zorganizujemy obchody 100-lecia powstania Iwonickiego Klubu Narciarskiego „Górnik” w Iwoniczu-Zdroju
 8. Wybudujemy ścieżki rowerowe
 9. Zapewnimy bezpłatne lekcje pływania dla dzieci ze szkół podstawowych
 10. Wybudujemy trasę biegową „Pod skoczniami”
 11. Zagospodarujemy teren nieczynnych wyciągów narciarskich
 12. Wypromujemy dyscyplinę Nordic Walking
 13. Podejmiemy działania w kierunku budowy strzelnicy sportowej dla biathlonistów

IX. Turystyka 

Gmina Iwonicz-Zdrój musi znów otworzyć się na turystów i wczasowiczów. Sami kuracjusze to za mało, aby właściciele hoteli, pensjonatów i punktów gastronomicznych mogli się rozwijać. Dlatego do chwili otwarcia drogi S19 (Via Carpatia) będziemy gotowi na przyjęcie turystów.

 1. Utworzymy samodzielny całotygodniowy Punkt Informacji Turystycznej
 2. Opracujemy trasę Szlaku Korony Gór Iwonickich oraz wyznaczymy trasę historyczną Szlakiem Iwonickich Partyzantów
 3. Wyznaczymy punkty i zbudujemy platformy widokowe przy szlakach
 4. Odbudujemy przedwojenną altanę na górze Glorietta
 5. Zmodernizujemy istniejące i wyznaczymy nowe ścieżki spacerowe i biegowe promując rekreacyjne trasy turystyczne dla rodzin
 6. Wesprzemy turystykę pieszą i rowerową inwestując w infrastrukturę okołoturystyczną
 7. Wyznaczymy miejsca postojowe na kampery
 8. Zbudujemy wiaty i schrony turystyczne przy Głównym Szlaku Beskidzkim oraz innych chętnie uczęszczanych szlakach

X. Ekologia, ochrona środowiska i opieka nad zwierzętami 

Jesteśmy gminą uzdrowiskową. Wynika z tego wiele przywilejów, ale także zobowiązań dla władz i mieszkańców. Chcemy rozwijać się w sposób zrównoważony, w zgodzie z naturą.

 1. Zorganizujemy pomoc dla mieszkańców w pozyskaniu środków z programów proekologicznych
 2. Dofinansujemy wymianę starych pieców na ekologiczne źródło ciepła
 3. Wesprzemy działania w zakresie tworzenia kompostowników i zbierania deszczówki
 4. Zadbamy o czystość rzek, potoków i lasów oraz założymy łąki kwietne
 5. Zainaugurujemy cykliczną akcję sprzątania gminy „Czysta gmina o każdej porze roku”
 6. Wprowadzimy program wsparcia dla osób opiekujących się bezdomnymi zwierzętami
 7. Zainstalujemy więcej koszy na odpady oraz pojemników na odpady segregowane
 8. Będziemy kontynuować wymianę starego oświetlenia na energooszczędne

XI. Współpraca z organizacjami pozarządowymi (NGO)

Potrafimy docenić zaangażowanie społeczne, bo sami aktywnie działamy w stowarzyszeniach kulturalnych, oświatowych i sportowych. Zaoferujemy kompleksowe wsparcie organizacji należących do trzeciego sektora.

 1. Wprowadzimy budżet obywatelski
 2. Zacieśnimy współpracę w ramach Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty”
 3. Zorganizujemy Forum Organizacji Pozarządowych w Iwoniczu-Zdroju
 4. Pomożemy Kołom Gospodyń Wiejskich w zarejestrowaniu się w ARiMR i prowadzeniu działalności
 5. Podejmiemy ożywioną współpracę ze stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na terenie gminy
 6. Ogłosimy otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sportu, turystyki

XII. Bezpieczeństwo i program wsparcia dla OSP 

Ochotnicze Straże Pożarne są filarem bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Będziemy wspierać wszystkie cztery jednostki OSP i rozszerzać formułę dotychczasowej współpracy z samorządem.

 1. Zadbamy o poprawę bezpieczeństwa na drogach, szczególnie drodze krajowej nr 28
 2. Doposażymy jednostki OSP w niezbędny sprzęt, umożliwimy szkolenia i poprawimy warunki lokalowe
 3. Zorganizujemy gminne zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
 4. Wprowadzimy uroczystość Gminnego Dnia Strażaka obchodzoną 4 maja
 5. Wprowadzimy coroczne jednorazowe świadczenie pieniężne dla najaktywniejszego w gminie strażaka ochotnika w wysokości 1000 zł
 6. Zacieśnimy współpracę z wydziałem prewencji Komendy Miejskiej Policji w Krośnie oraz podejmiemy starania o remont posterunku policji w Iwoniczu-Zdroju

XIII. Przyjazny urząd 

Urząd gminy to jedna z najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców instytucji publicznych. Nic dziwnego, bo przecież tak wiele zadań związanych z naszym codziennym funkcjonowaniem realizowanych jest przez gminnych urzędników, z pracy których mieszkańcy powinni być zadowoleni.

 1. Utworzymy biuro porad prawnych dla mieszkańców
 2. Wprowadzimy obowiązkowe dyżury radnych
 3. Powołamy specjalną komórkę ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
 4. Zorganizujemy właściwą komunikację na linii władza samorządowa – mieszkańcy, zwiększymy częstotliwość spotkań z mieszkańcami oraz wprowadzimy udogodnienia techniczne (e-urząd)
 5. Przywrócimy wiadomości o bieżących wydarzeniach na stronę gminy Iwonicz-Zdrój

XIV. Współpraca międzygminna 

Potencjał gminy Iwonicz-Zdrój powinien zachęcać sąsiednie samorządy do współpracy. Jesteśmy otwarci na wspólną realizację międzygminnych projektów. Posiadane przez nas szerokie kontakty i utrwalone przez lata przyjaźnie zaowocują partnerską współpracą.

 1. Przystąpimy do Związku Samorządów Polskich, aby skuteczniej zabiegać o potrzeby gminy w administracji rządowej
 2. Podpiszemy stosowne umowy i memoranda o wzajemnym wsparciu i współpracy z sąsiednimi gminami
 3. Zaktywizujemy obecność naszej gminy w Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych
 4. Zaproponujemy gminie Dukla wspólną realizację projektu „Zielona Dolina Zdrowia” polegającego na budowie infrastruktury turystycznej między Lubatówką a Jasionką
 5. Podejmiemy, wraz z gminą Miejsce Piastowe i Powiatem Krośnieńskim, starania o budowę chodnika łączącego Rogi i Lubatówkę oraz połączymy wspólnym szlakiem pieszo-rowerowym Rogi i Iwonicz
 6. Zacieśnimy współpracę z gminą Rymanów doprowadzając do ożywienia szlaków turystycznych łączących Iwonicz-Zdrój i Rymanów-Zdrój (projekt „Międzyzdroje”)
 7. Podejmiemy współpracę międzynarodową z gminami uzdrowiskowymi w krajach Europy Karpat

Iwonicz-Zdrój

 1. Opracujemy Program Rozwoju Miasta i Gminy obejmujący ulgi dla przedsiębiorców, przygotowanie terenów pod inwestycje, budowę parkingów i miejsc postojowych
 2. Zreformujemy funkcjonowanie Gminnej Przychodni Lekarskiej oraz ożywimy współpracę z Uzdrowiskiem, Sanatoriami i innymi podmiotami świadczącymi usługi na terenie Iwonicza-Zdroju
 3. Doinwestujemy jednostkę OSP i zwiększymy przestrzeń będącą do dyspozycji strażaków
 4. Wykonamy projekt budowy nowej drogi łączącej Iwonicz-Zdrój i Lubatówkę
 5. Poprawimy atrakcyjność miasta poprzez zwiększenie ilości ścieżek, ławek, altan, ogrodów oraz ożywimy centrum kwiatami i naturalną zielenią (m.in. odtworzymy przy „Krakowiaku” postać Orła Białego skomponowanego z kwiatów)
 6. Utworzymy samodzielny Punkt Informacji Turystycznej, opracujemy trasę historyczną „Szlakiem Iwonickich Partyzantów” i „Korony Gór Iwonickich” z oznakowaniem i platformami widokowymi oraz odbudujemy przedwojenną altanę na Górze Glorietta
 7. Zagospodarujemy teren „Amfiteatru” nadając mu nowe funkcje
 8. Ożywimy ofertę kulturalną i sportową, a zimą zorganizujemy Miasteczko Świąteczne z lodowiskiem i innymi atrakcjami
 9. Wyznaczymy trasy do uprawiania narciarstwa biegowego i zainwestujemy w atrakcje wodne w sąsiedztwie basenu
 10. Zaprojektujemy przestrzeń wystawienniczą prezentującą historię Iwonicza, dzieje szpitala partyzanckiego AK i sportów zimowych oraz utworzymy skansen w okolicy Alei Naftowej prezentujący dorobek iwonickich naftowców

Iwonicz

 1. Zreformujemy funkcjonowanie Gminnej Przychodni Lekarskiej oraz poprawimy organizację funkcjonowania Szkoły Podstawowej
 2. Zmodernizujemy sieć dróg gminnych i mostów oraz dofinansujemy Gminną Spółkę Wodną w Iwoniczu w celu zminimalizowania skutków podtopień
 3. Zadbamy o poprawę bezpieczeństwa na drodze krajowej 28 i ozdobimy przystanki autobusowe muralami promującymi Iwonicz
 4. Odtworzymy Klub Młodzieżowy z mini bistro, komputerami gamingowymi, bilardem, tenisem stołowym i planszówkami
 5. Udostępnimy społeczeństwu obiekty użyteczności publicznej wspierając KGW, tworząc Klub Seniora i dokonując reaktywacji Klubu Szachowego
 6. Kompleksowo zmodernizujemy stadion piłkarski
 7. Przeprowadzimy, w porozumieniu z władzami Uniwersytetu, rewitalizację Parku Dworskiego i udostępnimy go mieszkańcom
 8. Przygotujemy tereny pod inwestycje mieszkaniowe oraz wybudujemy „Ogródki Sąsiedzkie” będące bezpiecznym miejscem spotkań i wypoczynku
 9. Podejmiemy starania o budowę ścieżki rowerowej łączącej Iwonicz i Klimkówkę
 10. Zadbamy o przestrzeń cmentarzy rozbudowując sieć alejek, dokańczając ogrodzenie, wykonując drenaż i dbając o czystość

Lubatowa

 1. Przystąpimy do budowy sieci wodociągowej
 2. Doprowadzimy do porozumienia w sprawie terenu, na którym wybudowany jest stadion oraz przystąpimy do modernizacji stadionu
 3. Doprowadzimy, w porozumieniu z powiatem krośnieńskim, do generalnego remontu drogi powiatowej wraz z dokończeniem chodnika
 4. Wykonamy termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej wraz z wymianą pokrycia dachowego
 5. Zadbamy o centrum miejscowości zagospodarowując m.in. teren naprzeciw budynku przedszkola i upiększając przestrzeń w kierunku szkoły
 6. Rozbudujemy i wyremontujemy sieć dróg gminnych wraz z oświetleniem, przepustami i rowami melioracyjnymi
 7. Zadbamy o właściwe utrzymanie dróg i chodników w okresie zimowym
 8. Utworzymy żłobek, Klub Seniora oraz wznowimy działalność świetlicy dla młodzieży
 9. Zachęcimy potencjalnych inwestorów do zbudowania ekologicznej bezdotykowej myjni samochodowej
 10. Będziemy wspierać i współorganizować akcje regularnego sprzątania miejscowości

Lubatówka

 1. Przystąpimy do budowy sieci wodociągowej
 2. Doprowadzimy, w porozumieniu z powiatem krośnieńskim, do generalnego remontu drogi powiatowej wraz z uzupełnieniem brakujących odcinków chodnika
 3. Będziemy kontynuować wymianę starego oświetlenia na energooszczędne
 4. Zadbamy o właściwe utrzymanie dróg i chodników w okresie zimowych
 5. Dokończymy modernizację wiat przystankowych wraz z zamontowaniem ławek
 6. Zbudujemy parking przy cmentarzu
 7. Wybudujemy plac zabaw w centrum miejscowości
 8. Wykonamy projekt budowy nowej drogi łączącej Lubatówkę z Iwoniczem-Zdrojem
 9. Podejmiemy współpracę z Uzdrowiskiem Iwonicz w sprawie rozwoju warzelni soli i udostępnienia jej części dla zwiedzających
 10. Będziemy wspierać i współorganizować akcje regularnego sprzątania miejscowości