O mnie

Sam o sobie

Urodziłem się 21 maja 1991 roku w Krośnie. Od dzieciństwa związany jestem z Podkarpaciem, w szczególności z ziemią krośnieńską i należącym do niej uzdrowiskowym Iwoniczem. To tutaj dorastałem. Decyzją Prezesa Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości, Marka Kuchcińskiego, zostałem przyjęty do struktur partii Prawo i Sprawiedliwość. Po maturze podjąłem studia na Politechnice Krakowskiej. Okres studiów to, oprócz wytężonej nauki, także czas ogromnego zaangażowania w życie społeczne i polityczne Krakowa i Polski. Właśnie wtedy nawiązałem współpracę z ówczesnym Posłem na Sejm RP, dr. Andrzejem Dudą, którego reprezentowałem podczas różnych uroczystości, i z którym powołaliśmy do życia Stowarzyszenie im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie. W wyborach samorządowych 2014 z powodzeniem ubiegałem się o mandat radnego VII kadencji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, zdobywając drugie miejsce na liście Prawa i Sprawiedliwości pod względem liczby uzyskanych głosów. Dzięki swojej aktywnej działalności w wielu obszarach zyskałem miano znanego w Krakowie animatora życia społecznego i politycznego oraz popularyzatora Iwonicza. Studia na Politechnice Krakowskiej ukończyłem 30 czerwca 2015 r. uzyskując tytuł magistra inżyniera. Bezpośrednio po studiach podjąłem pracę w Rafinerii w Jaśle na stanowisku specjalisty ds. rozwoju. W 2017 roku ukończyłem studia podyplomowe na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kierunku Zarządzanie w Przemyśle Naftowym i Gazowniczym.

Wykształcenie, działalność naukowa i zawodowa

Wyróżniony absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie; profil z rozszerzonym zakresem chemii, fizyki i biologii. Ukończył studia I i II stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera na kierunku Technologia Chemiczna i specjalności Technologia Ropy i Gazu. Tematem pracy dyplomowej inżynierskiej było „Badanie działania depresatorów w olejach napędowych z różnych rop”, natomiast pracy dyplomowej magisterskiej „Badanie wpływu zawartości komponentów tlenowych na lotność benzyn”. Stypendysta Rektora Politechniki Krakowskiej. W 2012 roku z powodzeniem podejmował praktykę zawodową w Laboratorium Nowych Technologii Chemicznych Zakładu Dodatków i Nowych Technologii Chemicznych Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie, opracowując raport zatytułowany „Badania nad wykorzystaniem promieniowania mikrofalowego do rozdzielania emulsji woda – ropa naftowa”. W 2013 roku praktykował w technologicznym Laboratorium Środków Smarowych Zakładu Olejów, Środków Smarowych i Asfaltów Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie, uzyskując znakomitą opinię opiekuna praktyki i uznanie kierownika Zakładu. W 2014 roku odbył staż zawodowy w grupie kapitałowej zrzeszającej spółki naftowe Flukar Sp. z o.o. oraz Rafineria w Jaśle Sp. z o.o. Po zakończeniu stażu podjął pracę w spółce Flukar na stanowisku kontrolera jakości pełniąc obowiązki asystenta kierownika Wydziału Produkcji. Autor popularno-naukowych artykułów pt. „O iwonickim przemyśle naftowym” (Wiek Nafty, 2014, 3: 10-12) oraz „Wybrane zagadnienia z początków rozwoju przemysłu rafineryjnego” (Wiek Nafty, 2015, 1: 36–40) opublikowanych w prestiżowym kwartalniku branżowym „Wiek Nafty” wydawanym przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. W styczniu 2015 roku pomyślnie przeszedł wszystkie etapy kwalifikacji do projektu „Kompetencje startem do kariery inżyniera” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które stanowi agencję wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach projektu odbył staż w Biurze Technologii w rafinerii Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku, wziął udział w zagranicznej wizycie studyjnej w Wiedniu oraz w szkoleniach i warsztatach z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania jakością, uzyskując stosowne certyfikaty. W lipcu 2015 r. przyjęty w poczet Członków Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego: Oddział w Krośnie, Koło Zakładowe ORLEN Południe S.A. Bezpośrednio po studiach otrzymał propozycję pracy w Rafinerii w Jaśle, gdzie pracuje na stanowisku specjalisty ds. rozwoju produktu. We wrześniu 2015 r. zawarł umowę z firmą Flukar Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, na podstawie której zobowiązał się do pełnienia funkcji Specjalisty ds. Procesu Technologicznego w projekcie LIFE-EMU-NEW pod nazwą „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych”, współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od 1 sierpnia 2016 r. Zastępca Koordynatora Projektu ds. Technicznych. W dniu 10 marca 2016 roku uczestniczył jako delegat w Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zgromadzeniu Delegatów Oddziału SITPNiG w Krośnie. Wcześniej, tj. w trakcie studiów na Politechnice Krakowskiej, sympatyzował z krakowskim oddziałem SITPNiG. Reprezentował pracodawcę podczas międzynarodowych konferencji, targów i spotkań branżowych. Uczestniczył w VII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Środki Smarowe 2015 w Krynicy-Zdrój, w XIII Międzynarodowym Kongresie Naukowym „Problematyka normalizacji, jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i Unią Europejską” w Kościelisku (2016 r.) oraz w Kongresie 590 w Jasionce k. Rzeszowa (2016 r.). W dniach 27-28 stycznia 2017 roku wziął aktywny udział w Forum Europa-Ukraina w Rzeszowie zorganizowanym przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich i Marszałka Województwa Podkarpackiego. Podczas panelu poświęconego innowacjom wygłosił referat pt. „Innowacyjna technologia wytwarzania podwójnie modyfikowanej emulsji asfaltowej i jej wpływ na osiągnięcie korzystnych efektów środowiskowych”. Wygłosił referat podczas Forum Naukowo-Gospodarczego Chemika EXPO 2017 w Szczecinie. W dniach 20-21 września 2017 uczestniczył w konferencji LIFE Platform Meeting w Atenach.

Działalność polityczna

Od 2005 roku sympatyk Prawa i Sprawiedliwości. Decyzją Prezesa Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości okręgu nr 22 – Krosno Marka Kuchcińskiego, przyjęty z dniem 19 marca 2011 roku do struktur partii. Delegat podczas ogólnopolskich konferencji i zjazdów Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości, Przewodniczący Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości powiatu krośnieńskiego. Od 2011 roku związany ze środowiskiem Klubów Gazety Polskiej, od 2012 roku członek Krakowskiego Klubu Gazety Polskiej im. Janusza Kurtyki. Uczestnik Wielkiego Wyjazdu na Węgry, orędownik ożywiania i pielęgnowania przyjaźni polsko-węgierskiej. Współzałożyciel Stowarzyszenia im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie.

Zarządzeniem Nr 97/2011 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Iwonicz-Zdrój do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Grzegorz Nieradka został powołany w skład OKW Nr 9 z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Iwoniczu przy ul. Floriańskiej 19. W związku z podjętym przez krakowskich opozycjonistów z czasów PRL  protestem głodowym w obronie lekcji historii, dnia 26 marca 2012 roku wydał oświadczenie, w którym wyraził zaniepokojenie zmianami zachodzącymi w polskiej oświacie i pełne poparcie dla protestujących, zapewniając jednocześnie o podjęciu wszelkich możliwych kroków mających na celu nagłośnienie tej sprawy. Dnia 3 maja 2012 roku reprezentował Posła na Sejm RP, Piotra Babinetza, podczas oficjalnych obchodów święta Konstytucji 3 Maja w Iwoniczu-Zdroju, zorganizowanych przez powiat krośnieński z udziałem starosty krośnieńskiego Jana Juszczaka. Podczas wojewódzkiej konferencji Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości z udziałem parlamentarzystów PiS, odbywającej się 18 maja 2013 roku w Tarnobrzegu, zdawał sprawozdanie z działalności FM PiS Okręgu nr 22. Dnia 28 stycznia 2014 roku reprezentował Posła na Sejm RP, dr. Andrzeja Dudę, podczas noworocznego spotkania środowisk patriotycznych z udziałem Marszałka Sejmu w latach 2005-2007 Marka Jurka, zorganizowanego przez Prawicę Rzeczypospolitej w Krakowie.

W wyborach samorządowych 2014 z powodzeniem ubiegał się o mandat radnego VII kadencji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, zdobywając drugie miejsce na liście Prawa i Sprawiedliwości pod względem liczby uzyskanych głosów. Decyzją Rady Miejskiej został powołany w skład Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej. Po wyborze nowego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju złożył rezygnację z udziału w pracach Komisji Oświaty. Decyzją większości radnych wybrany na członka Komisji Rewizyjnej oraz wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

W wyborach parlamentarnych 2015 roku powołany na stanowisko koordynatora kampanii internetowej Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 22. Z dniem 20 listopada 2015 roku przyjął propozycję i podjął pracę w Kancelarii Sejmu obejmując stanowisko Asystenta Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Delegat podczas Zjazdu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości w dniu 4 czerwca 2016 r. w Przemyślu. W dniu 2 lipca 2016 r. był gościem V Kongresu Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. W wyborach do Zarządu Okręgowego Okręgu nr 22 Krosno w dniu 26 listopada 2016 roku otrzymał trzecie miejsce pod względem liczby głosów wchodząc tym samym do Zarządu. Podczas I posiedzenia Zarządu Okręgu nr 22 w Warszawie w dniu 13 grudnia 2016 r. rekomendowany przez Prezesa Zarządu Marka Kuchcińskiego do Prezydium Zarządu i objęcia funkcji Skarbnika. Decyzją członków Zarządu Okręgowego wybrany na Skarbnika Zarządu Okręgowego.

Działalność medialna

Pomysłodawca i Redaktor Naczelny miesięcznika „Głos Krakowa Niezależnego”, wydawanego od 10 sierpnia 2012 roku. Współtwórca społeczno-kulturalnego portalu „Kraków Niezależny” i informacyjnego portalu miejskiego „Wawelski Gród”. Autor kilkudziesięciu artykułów o tematyce społeczno-politycznej i kilku wywiadów z cyklu „Rozmowy z Krakowianami”. Dodatkowo publikuje w miesięczniku samorządowym „Echo Gminy Iwonicz-Zdrój”, w miesięczniku „Nasza Wspólnota” oraz na stronie „FM PiS Podkarpacie” i ogólnopolskim portalu „BoxNews”.

Działalność społeczna i kulturalna

Dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu w szereg przedsięwzięć o wydźwięku społecznym i patriotycznym zyskał miano znanego w Krakowie animatora życia społeczno-politycznego. Zasłynął m.in. ze zorganizowania Obywatelskiej Warty Honorowej dla Danuty Siedzikówny „Inki” przy zdewastowanym popiersiu bohaterki w krakowskim Parku im. doktora Henryka Jordana w dniu 17 lutego 2013 roku. Wówczas na jego apel odpowiedziało ponad sto osób, w tym krakowscy radni, artyści scen krakowskich, Poseł na Sejm RP, Stanisław Pięta i zwykli mieszkańcy Krakowa. Uroczystość była odpowiedzią na akt profanacji pomnika „Inki” dokonanego 16 lutego 2013 roku. Wraz z grupą widzów w dniu 15 listopada 2013 roku doprowadził do przerwania premierowego pokazu spektaklu „Do Damaszku” w reżyserii Jana Klaty wystawionego na scenie Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie i w geście protestu opuścił widownię. To wydarzenie, nie mające precedensu w dziejach krakowskiego teatru, stało się początkiem ogólnopolskiej debaty na temat kondycji narodowej kultury, sztuki i granic dobrego smaku. Dnia 16 lutego 2014 roku, w dwa dni po dewastacji pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego w Parku im. doktora Henryka Jordana w Krakowie,  zorganizował Obywatelską Wartę Honorową. Pod pomnik pułkownika Kuklińskiego przybyło kilkadziesiąt osób, a słowa Grzegorza Nieradki: „Żołnierz, gdy staje na warcie, czyni to z obowiązku, bo taki miał rozkaz. My nie czynimy tego z obowiązku, lecz z poczucia obowiązku” cytowane były we wszystkich polskich mediach.

We współpracy z Fundacją „Orszak Trzech Króli” dnia 6 stycznia 2015 roku zorganizował pierwszy Iwonicki Orszak Trzech Króli, gromadząc blisko pół tysiąca mieszkańców Iwonicza i gości przebywających na kuracji w Uzdrowisku. Jako popularyzator wiedzy o Żołnierzach Wyklętych, wraz z Zespołem Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego, dnia 1 marca 2015 roku zorganizował w Iwoniczu obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych i wystawę poświęconą rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. Wraz z parafią pw. Św. Iwona i MB Uzdrowienie Chorych oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Iwoniczu-Zdroju, dnia 8 lipca 2015 roku zorganizował obchody 72. rocznicy „Krwawej Niedzieli” na Wołyniu, zapraszając do Iwonicza-Zdroju ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. W 2016 roku stanął na czele Społecznego Komitetu Obchodów VI rocznicy Tragedii Smoleńskiej w Iwoniczu-Zdroju. Pomysłodawca i organizator Konkursu „Warto być Polakiem” poświęconego pamięci Prezydenta RP, prof. Lecha Kaczyńskiego, którego pierwsza edycja zakończyła się udziałem 120 uczniów z terenu powiatu krośnieńskiego. Druga edycja Konkursu, ogłoszona 10 lutego 2017 roku odbywa się pod Patronatem Honorowym Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, prof. dra hab. Wojciecha Fałkowskiego. W ufundowanie nagród zaangażowana jest Kancelaria Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Gabinet Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Wydawnictwo ARCANA, Wydawnictwo FRONDA, Tygodnik Gazeta Polska, Miesięcznik Historia Do Rzeczy, Prawo i Sprawiedliwość oraz indywidualni sponsorzy.