Stowarzyszenie „Czyń dobro, mimo wszystko”

Światowy Festiwal Sztuki w Krośnie zorganizowany przez Stowarzyszenie „Czyń dobro, mimo wszystko” 

Stowarzyszenie „Czyń dobro, mimo wszystko” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym w zakresie pożytku publicznego i mającym na celu: 
– rozwijanie i popieranie inicjatyw, postaw i działań wspierających wszelką działalność pożytku publicznego w tym opiekę nad chorymi, niepełnosprawnymi i biednymi.

– wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe wymienionych wyżej działalności.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. pomoc materialną i rzeczową udzielaną chorym, niepełnosprawnym w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej,

2. promocję i organizację wolontariatu, systematyczny nabór i szkolenie wolontariuszy,

3. podejmowanie oraz wspieranie różnych form pracy szkoleniowej i edukacyjnej wśród służb medycznych oraz pozamedycznych – w szczególności wśród wolontariuszy oraz członków Stowarzyszenia,

4. działalność wydawniczą,

5. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zagrożeniom cywilizacyjnym i środowiskowym, szczególnie wpływającym na powstawanie uzależnienia od nikotyny i alkoholu,

6. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia i wolontariuszy,

7. współpracę o osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w wyżej wymienionych dziedzinach,

8. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,

9. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia i wolontariuszy poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,

10. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

11. promocję zdrowia.

Zarząd Stowarzyszenia „Czyń Dobro, Mimo Wszystko”
Prezes Zarządu: Kamila Bogacka-Brożyna
Wiceprezes Zarządu: Marian Żuk
Członek Zarządu: Waldemar Lenius
Komisja Rewizyjna:
Andrzej Wilczyński, Zofia Małek, Dorota Chilik

W działalność Stowarzyszenia angażują się także wolontariusze, m.in. uczniowie Zespołu Szkół w Korczynie oraz studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.

Numer rachunku bankowego Stowarzyszenia „Czyń Dobro, Mimo Wszystko”:

PBS Oddział Krosno – Numer Rachunku: 62 8642 1171 2017 7101 6085 0001

Dodaj komentarz