Radni uchwalili budżet Gminy Iwonicz-Zdrój na 2017 rok

W dniu 26 stycznia 2017 roku podczas XXXIII Sesji Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju przyjęła budżet na 2017 rok. Dochody Gminy zaplanowano na kwotę 40 880 684 zł, wydatki na kwotę 42 699 496 zł. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym to kwota 4 600 000. To kolejny rok, gdzie w budżecie nie zaplanowano środków zewnętrznych (unijnych). 

Poniżej wykaz głównych wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych na 2017 rok uchwalonych w budżecie:

– Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa drogi powiatowej Iwonicz – Iwonicz-Zdrój 1 500 000 (całkowity koszt inwestycji razem z dotacją unijną o którą wystąpiło Starostwo Powiatowe w Krośnie to 5,8 mln. zł)
– Budowa Remizy OSP w Iwoniczu 1 375 000
– Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku oświaty na potrzeby utworzenia przedszkola gminnego w miejscowości Lubatowa 670 000
– Drogi publiczne gminne (przebudowa i modernizacja) 1 678 580
– Modernizacja obiektu Kościoła w Iwoniczu 100 000
– Oświetlenie ulic, placów i dróg 105 900
– Zakup zamiatarki do ZGK 60 000
– Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży (dotacja dla klubów sportowych i stypendia sportowe) 140 000
– Remont i doposażenie Domu Ludowego w Lubatowej 28 382

Więcej szczegółów o uchwale budżetowej na rok 2017 na stronie BIP Gminy Iwonicz-Zdrój.

Fot. Radosław Sowiński

3

6

5