IMG_2061

Oświadczenie Przewodniczącego Forum Młodych PiS Okręgu 22

Przewodniczący Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości Okręg nr 22 KROSNO

Biuro Prawa i Sprawiedliwości ul. Tkacka 2a, 38-400 Krosno

Krosno, 25 maja 2018 r.

 OŚWIADCZENIE

Z wielkim niepokojem obserwujemy działania władz miasta Krosna, które przystąpiły do remontu kamienicy przy ul. Portiusa, w której podczas II wojny światowej urzędowało gestapo, a po zainstalowaniu systemu komunistycznego w Polsce, władze Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Obecnie kamienica przystosowywana jest na Biuro Wystaw Artystycznych. Nie byłoby w tym nic niepokojącego, gdyby nie fakt, że w piwnicach tego budynku przetrzymywano i torturowano m.in. żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, a remont zakłada zainstalowanie w celach więziennych dawnej katowni UB silnika dźwigu osobowego.

Śladem tragicznych wydarzeń rozgrywających się w piwnicach krośnieńskiego PUBP są pozostawione na ścianach napisy, które zostały wyryte przez więzionych bohaterów. Do dziś można dostrzec tam nazwiska, daty i symbole religijne będące ostatnią wiadomością, jaką przed śmiercią chcieli pozostawić światu. Te bezcenne ślady męczeństwa Polaków zostały odkryte dopiero w latach 90-tych ubiegłego wieku. Nie przeszkodziło to jednak w urządzeniu w jednej z cel śmierci… kotłowni. W ten sposób bezpowrotnie utracone zostały napisy i rysunki („Monstrancja” i „Serce Jezusowe”) wykonane tam przez bohaterskiego kapłana, ks. Jana Zawrzyckiego, związanego z Armią Krajową, więzionego w czasach stalinowskich i noszącego pośmiertnie tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata.

Dziś, gdy poziom świadomości społecznej na temat czasów komunistycznego terroru jest znacznie wyższy, a upowszechnianie wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych przeżywa swoisty renesans, mieszkańcy Krosna przegrywają walkę o zachowanie unikalnych śladów mrocznych czasów komunizmu. Ponad wszystko bulwersujący jest jednak fakt, że miejsce uświęcone męczeńską krwią naszych rodaków stanowi własność publiczną, a mimo to Krośnianie w żaden sposób nie mogą wymusić na władzach zaprzestania prowadzonych prac remontowych mogących spowodować utratę historycznego dziedzictwa. Wyraz sprzeciwu wobec zamiarów Prezydenta Krosna wyraziło szereg środowisk kościelnych i patriotycznych.

W związku z powyższym zwróciliśmy się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o przeanalizowanie decyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który wyraził zgodę na prowadzenie prac remontowych. O sprawie poinformowaliśmy również Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji prosząc o wsparcie naszych starań mających na celu zabezpieczenie śladów historii obecnych w budynku dawnej katowni UB w Krośnie.

Grzegorz Nieradka

6

Radny apeluje: Uczcijmy godnie Konfederatów Barskich w Iwoniczu

Grzegorz Nieradka, radny rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, w opublikowanym artykule pt. „W obronie wiary i wolności. Mija 250 lat od zawiązania Konfederacji Barskiej” (Nasza Wspólnota, nr 202/2018) zaapelował o godne uczczenie pierwszego polskiego powstania narodowego. Zaproponował ogłoszenie roku 2018 rokiem Konfederacji Barskiej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój oraz nadanie rondu w Iwoniczu imienia Konfederatów Barskich.

Poniżej publikujemy projekty uchwał w tej sprawie, zwracając się do mieszkańców Iwonicza i gminy Iwonicz-Zdrój o udzielenie społecznego poparcia dla tej inicjatywy. Zachęcamy również do zapoznania się z treścią artykułu „W obronie wiary i wolności”, gdzie Grzegorz Nieradka przedstawia związki Konfederacji z Iwoniczem przedstawiając zasadność poniższych projektów uchwał. Czytaj: „W obronie wiary i wolności” 

UCHWAŁA NR …/…/2018
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia … marca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia roku 2018 „Rokiem Konfederacji Barskiej” na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz wniosku złożonego przez Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala, co następuje:

1. Ogłasza się rok 2018 „Rokiem Konfederacji Barskiej” na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.

2. Przyjmuje się ramowy harmonogram obchodów „Roku Konfederacji Barskiej”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały oraz upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju do powołania komitetu organizacyjnego obchodów.

3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

———-

Załącznik do Uchwały nr ………………………….

Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia ………………………. 2018 r.

Harmonogram obchodów „Roku Konfederacji Barskiej” w Gminie Iwonicz-Zdrój

3 maja 2018

  1. Uroczysta Msza Święta o godz. 11.00 w kościele pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu z udziałem pocztów sztandarowych
  2. Uroczystość nadania imienia Konfederatów Barskich rondu w Iwoniczu – odsłonięcie tablicy
  3. Konferencja poświęcona historii Konfederacji Barskiej zorganizowana wspólnie z Uniwersytetem Rzeszowskim w Pałacu Załuskich w Iwoniczu

15 sierpnia 2018

  1. Złożenie kwiatów o godz. 10.30 pod pomnikiem ofiar I i II wojny światowej na nowym cmentarzu w Iwoniczu
  2. Uroczysta Msza Święta o godz. 11.00 w kościele pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu z udziałem pocztów sztandarowych
  3. Koncert patriotyczny w wykonaniu chóru Cantate oraz zespołu szkół muzycznych poświęcony Konfederatom Barskim

11 listopada 2018

  1. Uroczysta Msza Święta w 100. rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości o godz. 14.00 w kościele pw. Św. Iwona i MB Uzdrowienie Chorych w Iwoniczu-Zdroju z udziałem pocztów sztandarowych
  2. Uroczystości pod Krzyżem Milenijnym, okolicznościowe przemówienia i ceremonia składania kwiatów
  3. Program artystyczny w hołdzie walczącym o Niepodległą Polskę. Zakończenie obchodów Roku Konfederacji Barskiej

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2018 „Rokiem Konfederacji Barskiej” na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

W 2018 roku minęła 250. rocznica zawiązania Konfederacji Barskiej – związku zbrojnego polskiej szlachty, która sprzeciwiła się ustępstwom wobec carskiej Rosji i podjęła walkę w obronie wiary katolickiej i wolności Rzeczypospolitej. Konfederaci Barscy zaznaczyli swoją obecność na terenach Gminy Iwonicz-Zdrój, w szczególności w miejscowości Iwonicz, gdzie walczyli z oddziałami wojsk rosyjskich. W iwonickim dworze przebywał też polski bohater Kazimierz Pułaski ranny podczas starcia dwóch oddziałów konfederackich, a właścicielem Iwonicza był Michał Ostaszewski – jeden z przywódców Konfederacji Barskiej. Ogłoszenie roku 2018 „Rokiem Konfederacji Barskiej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój” to wyraz oddania hołdu uczestnikom pierwszego polskiego powstania narodowego w 250. rocznicę jego wybuchu.

UCHWAŁA NR …/…/2018

RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU

z dnia … marca 2018 r.

w sprawie nadania nazwy rondu w Iwoniczu 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz wniosku złożonego przez Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju

uchwala, co następuje:

1. Nadaje się skrzyżowaniu (rondo): ul. Zadwór, ul. Zagrodniki w miejscowości Iwonicz, którego położenie określa załącznik do niniejszej uchwały, nazwę „Rondo im. Konfederatów Barskich”.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Załącznik do Uchwały nr ………………………….

Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia ………………………. 2018 r.

1

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Iwoniczu 

Niezwykle istotną sprawą dla podtrzymania pamięci i tradycji ważnych wydarzeń historycznych, a przez to tożsamości narodowej Polaków, jest dbałość o godne upamiętnienie swoich bohaterów. Na ziemiach dawnej Galicji, gdzie swą obecność tak mocno zaznaczyli Konfederaci Barscy, istnieje szereg miejsc przypominających o potyczkach i zbrojnych starciach sprzed 250 lat. Jeszcze więcej wciąż jest jednak do odkrycia. Pochowanych w bezimiennych mogiłach Konfederatów upamiętniono na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie, gdzie jedna z tablic nosi napis: „Konfederacja Barska 29 II 1768 – 18 VII 1772”. Iwonicz, jako miejscowość dosłownie naznaczone obecnością uczestników tego pierwszego polskiego powstania narodowego, na czele z jego przywódcą Kazimierzem Pułaskim, ma szczególne zobowiązanie do dokonania godnego upamiętnienia obrońców Ojczyzny. Wybudowane w 2017 roku – jedyne rondo w Iwoniczu – powinno nosić imię Konfederatów Barskich. Położone jest bowiem na ziemiach należących niegdyś do iwonickiego dworu, którego właścicielami byli kolejno Józef Salezy Ossoliński i Michał Ostaszewski – jeden z przywódców Konfederacji Barskiej i zwolennik Konstytucji 3 Maja. To na iwonickiej ziemi doszło do starcia wojsk konfederackich z Rosjanami. To wreszcie w iwonickim dworze przebywał Kazimierz Pułaski, zraniony podczas potyczki dwóch oddziałów konfederackich. Okrągła 250. rocznica zawiązania Konfederacji Barskiej jest zatem doskonałą okazją do trwałego wpisania Konfederatów Barskich w krajobraz Gminy Iwonicz-Zdrój.

Mogiła Konfederatów Barskich w Rogach

W obronie wiary i wolności. Mija 250 lat od zawiązania Konfederacji Barskiej

fot. Mogiła Konfederatów Barskich w Rogach k. Iwonicza 

W bieżącym 2018 roku przeżywać będziemy w naszej Ojczyźnie podniosły jubileusz 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. I choć z tym wydarzeniem jednoznacznie kojarzymy dzień 11 listopada 1918 roku, kiedy to Rada Regencyjna przekazała władzę nad podległym jej wojskiem Józefowi Piłsudskiemu, to należy pamiętać, że dążenia niepodległościowe naszych przodków były długotrwałym społeczno-politycznym procesem, w który zaangażowanych było kilka pokoleń Polaków. Warto także w tym miejscu wzbudzić w sobie refleksję i zdać sprawę z wartości, jaką jest suwerenne państwo. Taka refleksja bez wątpienia zrodziła się w sercach i umysłach patriotycznej części polskiej szlachty, która dokładnie 250 lat temu stanęła w obronie trzech najwyższych wartości: Boga, Honoru i Ojczyzny. To właśnie na jej cześć Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 8 czerwca 2017 roku zdecydował o ustanowieniu roku 2018 Rokiem Konfederacji Barskiej.

Przyczyny zawiązania konfederacji

W końcu XVIII wieku osłabiona finansowo i militarnie Rzeczpospolita leżąca pomiędzy drapieżnymi sąsiadami chyliła się ku upadkowi. Wybór Stanisława Augusta Poniatowskiego na tron miał być gwarantem uległości Polski wobec rosyjskich interesów. Wojska carycy Katarzyny II przemieszczały się swobodnie po całym kraju traktując nasze ziemie jak własny folwark. Jednak dopiero zuchwałe żądania Rosjan dotyczące zrównania praw mniejszości religijnych z katolicką większością oraz porwania i wywiezienia nieposłusznych polskich senatorów w głąb rozległej Rosji wywołały wielkie oburzenie i reakcję polskiego narodu. Z końcem lutego 1768 roku do królewskiego miasta Bar na Podolu zmierzali licznie ochotnicy wraz ze zbuntowanymi oddziałami wojsk koronnych. W tamtejszym klasztorze karmelitańskim 29 lutego 1768 roku szlachta spisała donośny akt konfederacji w obronie wiary i wolności. Od tego dnia walka o zachowanie niepodległości stała się obowiązkiem także religijnym, a nadzieją na zwycięstwo w tej walce pozostawała Opatrzność Boża. Dowodem tego są słowa kończące akt zawiązania konfederacji barskiej: „Czyńmy już więc w Imię Trójcy Przenajświętszej Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego to sprzysiężenie osobiste i powszechne. Tarczą będzie nam Maryja”.

Historia Konfederacji Barskiej nadal nie została dostatecznie zgłębiona. Przeszkodą w jej odkrywaniu i badaniu był okres PRL czyli czas komunistycznego zniewolenia Polski po II wojnie światowej. Sowieckie marionetki nazywające siebie „władzą ludową” nie mogły wyrazić zgody na popularyzację antyrosyjskiego powstania z lat 1768-1772. Doświadczył tego m.in. wybitny polski historyk Władysław Konopczyński (1880 – 1952), profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Poseł na Sejm I kadencji II Rzeczypospolitej oraz autor monumentalnego dwutomowego dzieła pt. „Konfederacja Barska” wydanego po raz pierwszy w 1936 roku. Jako jeden z nielicznych naukowców bardzo wnikliwie zajął się tematem konfederacji wzbudzając powszechne nim zainteresowanie wśród społeczeństwa II RP. Kolejne, po przedwojennych, wydanie tego dzieła nastąpiło dopiero w 1991 roku, a więc po zmianach ustrojowych i upadku komunizmu, do dziś pozostając jednym z podstawowych opracowań w tej dziedzinie.

„Konfederak za półtorak…” czyli Konfederacja Barska na Podkarpaciu

Działania militarne prowadzone na terenie obecnego województwa podkarpackiego w czasach Konfederacji Barskiej, tj. w latach 1768 – 1772, miały przeważnie charakter wojny partyzanckiej. Jednorazowo w poszczególnych potyczkach, każda ze stron (Konfederaci i Rosjanie) dysponowała oddziałami liczącymi od kilkunastu do kilkuset żołnierzy. Sporadycznie jednostki taktyczne walczących przekraczały liczbę tysiąca żołnierzy, jak miało to miejsce w Dęborzynie w 1770 r., Majdanie Królewskim w 1771 r. i Rzeszowie w 1772 r.

Iwonicka ziemia także nasączona jest krwią Konfederatów Barskich. Na polach pomiędzy Iwoniczem, Rogami i Miejscem Piastowym 6 kwietnia 1769 roku doszło do krwawego starcia pomiędzy wojskami konfederackimi a rosyjskimi żołdakami. Pamiątką tego wydarzenia jest mogiła Konfederatów Barskich w Rogach. Na usypanym kurhanie otoczonym starymi drzewami znajduje się kamienna kapliczka oraz drewniana tablica z napisem „Mogiła Konfederatów Barskich. W 1769 r. na pobliskich polach walczył Kazimierz Pułaski z Rosjanami. Spoczywają tu polegli w walce żołnierze”.

W tradycji i przekazie ludowym zachowała się także „Przyśpiewka spod Iwonicza” z czasów Konfederacji Barskiej, bardzo popularna i cytowana przez niemal wszystkich autorów zajmujących się profesjonalnie historią konfederacji. Oto jej treść:

„Konfederak za półtorak,

A Moskal za szeląg.

Konfederak do szabelki,

Moskal go się przeląk”

Stanowi ona fragment obszernej wielozwrotkowej pieśni, zachowanej w tradycji i ludowym przekazie mieszkańców Iwonicza. Konfederak to w gwarze konfederat, natomiast półtorak i szeląg stanowią srebrne monety, bite w Polsce i na Litwie za czasów Zygmunta III i Jana Kazimierza, równe odpowiednio wartości 1,5 grosza oraz 1/3 grosza.

Nie zawsze spójna polityka przywódców Konfederacji Barskiej w pewnych jej okresach rodziła konflikty, które niejednokrotnie skutkowały zbrojnymi potyczkami pomiędzy zwaśnionymi oddziałami i frakcjami konfederackimi. Do takich bratobójczych walk dochodziło m.in. w Strzegocicach, Iwoniczu, Grabie, Lesku i Kolbuszowej. Między 1 a 3 maja 1769 roku w Iwoniczu doszło do starcia dwóch oddziałów konfederackich dowodzonych odpowiednio przez Kazimierza Pułaskiego – będącego wówczas regimentarzem województwa krakowskiego i sandomierskiego, oraz Józefa Bierzyńskiego – ówczesnego marszałka sieradzkiego. Tak pisze o nim Janusz Roszko w „Ostatnim Rycerzu Europy” – opowieści biograficznej o Kazimierzu Pułaskim:

„Oto Bierzyński otrzymał instrukcje od biskupa Krasińskiego i podskarbiego Wessla, politycznych przywódców konfederacji w kraju. Lubomirskiego, a z nim razem Pułaskiego należy odsunąć. Gdyby nie chcieli uznać władzy Bierzyńskiego i jego kolegów marszałków obranych w obozie pod Muszynką – najechać ich! (…) Szedł gdzieś z Gorlic na Krosno i dalej dnia następnego, bo chyba 2 maja [1769 r.] przydarzyła się ta przykra historia, która świadczy, że do walk bratobójczych z oddziałem Pułaskiego jednak doszło (…) Zetknęli się pod Iwoniczem. Nie odtworzymy tego spotkania – tyle tylko wiadomo, że Kazimierz ma skaleczoną rękę. Pisze za niego kto inny list do księcia Marcina [Lubomirskiego]. Tłumaczy się, że obcej do pisania używa ręki „bom na swoje kalika, ale nie na zawsze”. Informuje, że to „po zakończeniu tragedii z komendą jmp Bierzyńskiego w Iwoniczu””.

Wśród konfederatów oraz wśród współczesnych im ludzi powtarzany był przekaz, że rana zadana Pułaskiemu pod Iwoniczem „ma rosyjską przyczynę”. List, którego słowa zostały zacytowane i którego fragmenty przytacza również prof. Władysław Konopczyński w swojej książce „Kazimierz Pułaski. Życiorys” (Kraków, 1931) pisany był w iwonickim dworze, gdzie po potyczce zaopatrzono i ugoszczona późniejszego bohatera dwóch narodów: polskiego i amerykańskiego.

Rondo im. Konfederatów Barskich w Iwoniczu? Jest projekt uchwały

Niezwykle istotną sprawą dla podtrzymania pamięci i tradycji ważnych wydarzeń historycznych, a przez to tożsamości narodowej Polaków, jest dbałość o godne upamiętnienie swoich bohaterów. Na ziemiach dawnej Galicji, gdzie swą obecność tak mocno zaznaczyli Konfederaci Barscy, istnieje szereg miejsc przypominających o potyczkach i zbrojnych starciach sprzed 250 lat. Jeszcze więcej wciąż jest jednak do odkrycia. Pochowanych w bezimiennych mogiłach Konfederatów upamiętniono na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie, gdzie jedna z tablic nosi napis: „Konfederacja Barska 29 II 1768 – 18 VII 1772”. Iwonicz, jako miejscowość dosłownie naznaczone obecnością uczestników tego pierwszego polskiego powstania narodowego, na czele z jego przywódcą Kazimierzem Pułaskim, ma szczególne zobowiązanie do dokonania godnego upamiętnienia obrońców Ojczyzny. Wybudowane w 2017 roku – jedyne rondo w Iwoniczu – powinno nosić imię Konfederatów Barskich. Położone jest bowiem na ziemiach należących niegdyś do iwonickiego dworu, którego właścicielami byli kolejno Józef Salezy Ossoliński i Michał Ostaszewski – jeden z przywódców Konfederacji Barskiej i zwolennik Konstytucji 3 Maja. To na iwonickiej ziemi doszło do starcia wojsk konfederackich z Rosjanami. To wreszcie w iwonickim dworze przebywał Kazimierz Pułaski, zraniony podczas potyczki dwóch oddziałów konfederackich. Okrągła 250. rocznica zawiązania Konfederacji Barskiej jest zatem doskonałą okazją do trwałego wpisania Konfederatów Barskich w krajobraz naszej miejscowości. Liczę na to, że przygotowany przeze mnie projekt uchwały znajdzie szerokie poparcie w Radzie Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju i Radzie Powiatu Krośnieńskiego, ale przede wszystkim wśród mieszkańców Iwonicza.

Pieśń Konfederatów Barskich. Wyraz miłości do Boga i Ojczyzny

Nigdy z królami nie będziem w aliansach,
Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi,
Bo u Chrystusa my na ordynansach,
Słudzy Maryi.

Więc choć się spęka świat i zadrży słońce,
Chociaż się chmury i morza nasrożą,
Choćby na smokach wojska latające,
Nas nie zatrwożą.

Bóg naszych ojców i dziś jest z nami!
Więc nie dopuści upaść w żadnej klęsce,
Wszak póki On był z naszymi ojcami,
Byli zwycięzce!

Więc nie wpadniemy w żadną wilczą jamę,
Nie ulękniemy przed mocarzy władzą,
Wiedząc, że nawet grobowce nas same
Bogu oddadzą.

Ze skowronkami wstaliśmy do pracy
I spać pójdziemy o wieczornej zorzy.
Ale w grobowcu my jeszcze żołdacy
I hufiec Boży.

Bo kto zaufał Chrystusowi Panu
I szedł na święte Kraju werbowanie,
Ten, de profundis, z ciemnego kurhanu
Na trąbę wstanie.

Bóg jest ucieczka i obrona naszą!
Póki On z nami całe piekła pękną!
Ani ogniste smoki nas ustraszą
Ani ulękną.

Nie złamie nas głód, ni żaden frasunek,
Ani zhołdują żadne świata hołdy;
Bo na Chrystusa my poszli werbunek
Na Jego żołdy.

Wszechmocny Boże, Ojców naszych panie,

W Tobie nadzieja nasza i odwaga.

O wsparcie Twoje, o swe zmartwychwstanie,

Twój lud Cię błaga!

 

Dawno o Panie, już nas jarzmo ciśnie

Dziedzinę naszą wrogi rozsypały

Niech po dniach kary dzień łaski rozbłyśnie

Wróć nas do chwały!

 

Krwi nie wołamy, zdobyczy nie chcemy,

Nie chcemy mordów – do łupiestw niezdolni,

Tylko odzyskać Ojczyznę pragniemy,

Tylko być wolni!

 

Ty coś przez wieki był z ojcy naszymi,

O powróć wnukom dziadów ich spuściznę,

O Boże polskiej pobłogosław ziemi,

Zbaw nam Ojczyznę!

opr. Grzegorz Nieradka 

1

Ogólnopolski Zjazd Orszaków Trzech Króli w Pałacu Arcybiskupów Warszawskich

Podczas tegorocznego Ogólnopolskiego Zjazdu Orszaków Trzech Króli w Warszawie nie mogło zabraknąć reprezentacji z Iwonicza. Koordynator Iwonickiego Orszaku Trzech Króli odebrał z rąk Przewodniczącego Rady Fundacji dyplom oraz upominki będące wyrazem podziękowania i wyróżnienia pracy tych wszystkich, którzy od czterech lat angażują się w organizację jednego z największych wydarzeń religijnych i kulturalnych w Gminie Iwonicz-Zdrój.

Spotkanie rozpoczęło się w sobotę, 10 marca 2018 r. w Pałacu Arcybiskupów Warszawskich. Wziął w nim udział JE ks. kard. Kazimierz Nycz Metropolita Warszawski, który przyjął jednocześnie życzenia z okazji obchodzonych niedawno imienin. Zarząd Fundacji przedstawił księdzu kardynałowi reprezentantów diecezji z całej Polski. Archidiecezję Przemyską reprezentował Grzegorz Nieradka, koordynator Iwonickiego Orszaku Trzech Króli. Następnie Metropolita wygłosił słowo do uczestników. W trakcie wystąpienia ks. kardynała w tle prezentowane były zdjęcia m.in. z Iwonickiego Orszaku. Po wnikliwym podsumowaniu wszystkich osiągnięć i przerwie kawowej wszyscy odmówili wspólnie modlitwę Anioł Pański. Następnie odbyła się ceremonia wręczenia dyplomów. Odbierając wyróżnienie Koordynator z Iwonicza podzielił się swoimi doświadczeniami, omówił także specyfikę Iwonickiego Orszaku podkreślając zaangażowanie w jego organizację Sióstr Felicjanek z uczniami Szkoły Podstawowej im. ks. Antoniego Podgórskiego oraz Ojców Bonifratrów i ich podopiecznych. Przypomniał także o ogłoszonych niedawno wynikach ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Orszak obiektywnie – Święta Rodzina”, w którym zwyciężyło zdjęcie z IV Iwonickiego Orszaku Trzech Króli.

1

Zjazd OTK 2018 (116)

1

1

Noworoczne spotkanie Prawa i Sprawiedliwości Krosna i powiatu krośnieńskiego

W niedzielę 28 stycznia 2018 r. w Kościele pw. Św. Piotra Apostoła i Św. Jana z Dukli w Krośnie odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe Prawa i Sprawiedliwości.

Na zaproszenie posłów Piotra Babinetza i Stanisława Piotrowicza wzięło w nim udział około 300 członków i sympatyków PiS z miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego, którzy spędzili miło czas przy wspólnym poczęstunku. Gościem specjalnym był Poseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba.

1

Kolejny budżet Gminy Iwonicz-Zdrój bez środków unijnych

Dnia 23 stycznia 2018 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, której głównym punktem było uchwalenie budżetu Gminy na 2018 rok. Dochody Gminy zaplanowano na kwotę 45 856 658 zł, a wydatki na 45 798 150 zł. Niestety, to kolejny rok, w którym Burmistrz (nieobecny na Sesji podobnie jak jego zastępca) nie wprowadza do budżetu żadnych środków unijnych na dofinansowanie prowadzonych w Gminie inwestycji. Wybiera dużo łatwiejsze rozwiązanie, sięgając po następny kredyt bankowy, tym razem w wysokości 1 miliona złotych. Dla przypomnienia, kredyt bankowy w roku 2016, to kwota 3 200 000 zł, a w roku 2017, to aż 4 600 000 zł.
Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja za poprzednich rządów, kiedy to w ciągu 8 lat (dwie kadencje) ówczesny Burmistrz wraz ze swymi współpracownikami pozyskał około 60 milionów złotych zewnętrznych środków dla Gminy Iwonicz-Zdrój. Nie lada zdziwienie, a nawet zaskoczenie wśród części radnych wywołała informacja zawarta w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie do tegorocznego budżetu, którą odczytał Skarbnik Gminy. Wynika z niej, że Burmistrz nie wprowadził do budżetu w roku 2017 kwoty bliskiej 2 miliony złotych (1 924 930 zł). Były to tzw. wolne środki – niewykorzystane w 2016 roku. Sprawa ta ma bezpośredni związek ze wstrzymaną w minionym roku strategiczną inwestycją na terenie naszej Gminy, a mianowicie budową przedszkola w Lubatowej. Zaprzestanie tej inwestycji w 2017 roku, Burmistrz tłumaczył m.in. brakiem wystarczającej ilości środków finansowych (zaplanowano wtedy około. 70 tyś zł). Okazało się, że tych środków było znacznie więcej, zupełnie wystarczająco, aby kontynuować tę priorytetową w tej kadencji inwestycję. Widząc działania Burmistrza w ostatnich latach, oparte głównie na sięganiu po kredyty bankowe, bez dodatkowego dofinansowania prowadzonych w Gminie inwestycji ze środków unijnych, brak w projekcie budżetu istotnych środków, mających na celu zredukowanie znacznych ubytków wody w miejskim wodociągu, czy zmierzających do poprawy zaopatrzenia w wodę mieszkańców Lubatowej i Lubatówki, brak znaczących inwestycji, na które od lat czekają mieszkańcy Lubatówki – radni Prawa i Sprawiedliwości wstrzymali się od głosu w sprawie uchwały budżetowej.

IMG_7963

Spotkanie noworoczne Prawa i Sprawiedliwości w Rzeszowie

Działacze i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości z województwa podkarpackiego na zaproszenie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego przybili w niedzielę, 21 stycznia 2018 r. do rzeszowskiej filharmonii na spotkanie noworoczne. Spotkanie, podobnie jak rok wcześniej, poprowadzili Natalia Mierzwa-Sowa i Grzegorz Nieradka. 

Marszałek Sejmu podsumowując ubiegły rok, podkreślił, że dobra zmiana, jaka dokonuje się na Podkarpaciu, możliwa jest dzięki zaangażowaniu lokalnych struktur.

Zarówno on, jaki i minister rozwoju Jerzy Kwieciński zapewniali o wsparciu rządu premiera Mateusza Morawieckiego, jeśli chodzi o rozwój regionu. Marszałek mówił, że rok 2017 obfitował w sukcesy w wielu dziedzinach – od sportu po gospodarkę. A miarą pozytywnej oceny jest najwyższy od 2007 roku poziom optymizmu wśród Polaków, w życiu publicznym, społecznym, rodzinnym.

Podczas spotkania głos zabrali także wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, która podkreśliła, że PiS stawia na rozwój i innowacyjność, oraz marszałek województwa Władysław Ortyl, który zaznaczył, że samorząd województwa zakończył rok z rekordowym wykorzystaniem funduszy unijnych z nowego budżetu Wspólnoty.

4

Bóg jest dla wszystkich. Pod takim hasłem IV Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Iwonicza

W sobotę 6 stycznia 2018 roku w parafii pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu obchodziliśmy uroczystość Objawienia Pańskiego, w polskiej tradycji znaną bardziej jako Święto Trzech Króli. Tuż przed rozpoczęciem uroczystej Sumy pod przewodnictwem ks. proboszcza Kazimierza Giery z udziałem ks. prałata Kazimierza Piotrowskiego oraz ks. wikariusza Sebastiana Muchy, do prezbiterium naszej świątyni weszli Trzej Królowie, którym towarzyszyły sztandary w odpowiednich barwach: czerwonej symbolizującej Europę, zielonej symbolizującym Azję i niebieskiej będącym symbolem Afryki. Tej wymownej scenie towarzyszył komentarz odczytany przez ks. Sebastiana Muchę. Zobrazowane w ten sposób objawienie Zbawiciela wszystkim narodom ziemi znalazło swoje odzwierciedlenie w odczytanych podczas liturgii słowach z Księgi Izajasza „I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu Podnieś oczy wokoło i popatrz: Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach niesione twe córki. Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce twe zadrży i rozszerzy się, bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą ku tobie. Zaleje cię mnogość wielbłądów – dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybędą ze Saby, zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana”.

Na zakończenie Mszy Świętej wszyscy uczestnicy odmówili modlitwę Anioł Pański, pozostając w łączności ze Stolicą Apostolską oraz papieżem Franciszkiem, który o tej samej porze z okna swojego apartamentu pozdrowił wszystkich Polaków podążających za Zbawicielem w Orszaku Trzech Króli. Po modlitwie uformowano Orszak, na czele którego, podobnie jak rok wcześniej, ustawiła się „żywa Gwiazda Betlejemska” utworzona przez kilkanaście uczennic Szkoły Podstawowej im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu. Wolontariuszki w specjalnie uszytych czapeczkach-gwizdkach stanowiły promyczki Gwiazdy mającej doprowadzić Trzech Króli do Świętej Rodziny. Tuż za nią podążali Trzej Królowie, w rolę których wcielili się iwoniccy klerycy, a za nimi licznie zebrani mieszkańcy Iwonicza otrzymując od organizatorów korony, śpiewniki i orszakowe naklejki. Ze względu na piękną pogodę w Orszaku wzięła udział rekordowa liczba uczestników. Przy śpiewie kolęd prowadzonym przez animatorów muzycznych z Ruchu Apostolstwa Młodzieży kilkaset osób przemierzyło ulicę Długą i ulicę Zagrodniki, aby w sali Domu Ludowego raz jeszcze przeżyć świąteczny, bożonarodzeniowy nastrój. Tam oczekiwała już Święta Rodzina. Tym razem w rolę Maryi i Józefa wcielili się Państwo Agnieszka i Maciej Baran, a ich synek Kacperek został Dzieciątkiem Jezus.

Dary, które Trzej Królowie przynieśli Nowonarodzonemu, to złoto – symbol władzy królewskiej przynależnej Chrystusowi na ziemi. Wręczył je Melchior, który według tradycji kojarzony jest z Europą. Kacper przyniósł mirrę będącą symbolem człowieczeństwa i męczeńskiej śmierci Jezusa. Tradycja podaje, że przybył z Afryki, dlatego w ikonografii przedstawiany jest jako osoba czarnoskóra. Baltazar przywędrował z Azji i ofiarował dzieciątku kadzidło – symbol boskości. Scenę złożenia darów i oddania pokłonu Dzieciątku Jezus licznie zebrani uczestnicy nagrodzili brawami.

Następnie na scenie pojawili się uczniowie Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu, których do odegrania tradycyjnych Jasełek przygotował ks. Wikariusz Krzysztof Majder. Program aktorski swoim śpiewem uzupełniała schola młodzieżowa. Publiczność doceniła pracę młodzieży gromkimi oklaskami.

W wyjątkowo bogatym programie tegorocznego Orszaku nie mogło zabraknął uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Antoniego podgórskiego w Iwoniczu. Młodzi artyści, przygotowani przez Siostrę Danutę Benedyktę Pruś, która wielokrotnie dała poznać się jako opiekuńcza wychowawczyni dzieci oraz mistrzyni przedstawień teatralnych, i tym razem pokazali się z najlepszej strony. Niezwykle bogaty program przedstawienia wprawił w zachwyt wszystkich zebranych, którzy spontanicznie nagradzali brawami poszczególne elementy sztuki. Młodzi artyści zaprezentowali wyjątkowy talent wokalny, występując w solowych wykonaniach muzycznych, wielki kunszt sztuki aktorskiej, prezentując bardzo rozbudowane i ambitne sceny. Połączenie dwóch rzeczywistości – obrazu młodych ludzi naszego stulecia oraz wydarzeń mających miejsce ponad dwa tysiące lat temu w jeden spójny, religijny przekaz było osiągnięciem na miarę dojrzałych, profesjonalnych aktorów. Wreszcie opanowanie elementów pantomimy, bo i tej formy artystycznej nie zabrakło w spektaklu, czyli niezapomniane role „wieszaka”, „kufra” i „fotela” godne były najwyższego uznania. W tym miejscu warto przypomnieć, że za podobny występ podczas Iwonickiego Orszaku Trzech Króli w 2016 roku uczniowie, staraniem Grzegorza Nieradki – Koordynatora Iwonickiego Orszaku Trzech Króli – mogli zaprezentować się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie podczas osobistego spotkania z Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-Dudą. Gdy podczas finału wszyscy aktorzy znów znaleźli się na scenie, publiczność nagrodziła ich prawdziwą burzą oklasków.

Jak co roku podczas Iwonickiego Orszaku Trzech Króli zaprezentowali się również podopieczni Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu, którzy przygotowali wzruszający program aktorsko-muzyczny. Oprócz podopiecznych wystąpili w nim także wychowawcy i pracownicy iwonickiego Domu Pomocy Społecznej. Scena przy wigilijnym stole miała przypomnieć, jak ważne są rodzinne relacje, wzajemny szacunek i miłość. Włączająca się spontanicznie we wspólne kolędowanie publiczność nagrodziła artystów owacjami.

Na zakończenie orszakowego spotkania, będącego liturgicznym zakończeniem okresu Bożego Narodzenia, ks. proboszcz Kazimierz Giera podziękował wszystkim artystom i licznie zebranym parafianom życząc Bożego Błogosławieństwa.

Koordynatorem Iwonickiego Orszaku Trzech Króli jest Grzegorz Nieradka.

1

1

5

1

6

10

12

8

1

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

Przy wigilijnym stole łamiąc opłatek święty,

wspomnijcie, że dzień radosny w miłości jest poczęty, 

że jak mówi Wam wszystkim dawne odwieczne orędzie, 

w pierwszą na niebie gwiazdkę Bóg w naszym domu zasiądzie. 

Wesołych Świąt życzy Grzegorz Nieradka 

1

Radni w obronie czasopisma samorządowego Echo Gminy Iwonicz-Zdrój

Dnia 11 grudnia 2017 r. odbyła się XLII Sesja Rady Miejskiej, podczas której poruszono kilka istotnych spraw dotyczących mieszkańców Gminy Iwonicz-Zdrój. Pierwsze dwa projekty uchwał dotyczyły zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Iwonicza i Iwonicza-Zdroju. Uchwały zostały podjęte choć część radnych, głównie PiS, przy procedowaniu poszczególnych wniosków mieszkańców wstrzymywała się od głosu, gdyż projekt zakładał ich odrzucenie.

Ważnym punktem obrad była sprawa czasopisma Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. Burmistrz przygotował projekt uchwały o jego uchyleniu i całkowitym wykreśleniu z rejestru. Podczas dyskusji radny Grzegorz Nieradka (członek redakcji) przedstawił liczącą 10 lat historię Echa i podkreślił znaczenie gazetki jako cennego zapisu kronikarskiego najważniejszych wydarzeń Gminy Iwonicz-Zdrój. Podkreślił iż nie wyobraża sobie, aby głosami radnych pismo miało zostać zlikwidowane. Podobne stanowisko zajęli również przewodniczący Rady Miejskiej Józef Sowiński oraz radni Marcin Zając i Marek Bliżycki (także członkowie zespołu redagującego czasopismo). Ostatecznie w wyniku głosowania czasopismo zostało podtrzymane, gdyż projekt burmistrza został odrzucony.