Kategoria: Rada Miejska

6

Radny apeluje: Uczcijmy godnie Konfederatów Barskich w Iwoniczu

Grzegorz Nieradka, radny rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, w opublikowanym artykule pt. „W obronie wiary i wolności. Mija 250 lat od zawiązania Konfederacji Barskiej” (Nasza Wspólnota, nr 202/2018) zaapelował o godne uczczenie pierwszego polskiego powstania narodowego. Zaproponował ogłoszenie roku 2018 rokiem Konfederacji Barskiej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój oraz nadanie rondu w Iwoniczu imienia Konfederatów Barskich.

Poniżej publikujemy projekty uchwał w tej sprawie, zwracając się do mieszkańców Iwonicza i gminy Iwonicz-Zdrój o udzielenie społecznego poparcia dla tej inicjatywy. Zachęcamy również do zapoznania się z treścią artykułu „W obronie wiary i wolności”, gdzie Grzegorz Nieradka przedstawia związki Konfederacji z Iwoniczem przedstawiając zasadność poniższych projektów uchwał. Czytaj: „W obronie wiary i wolności” 

UCHWAŁA NR …/…/2018
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia … marca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia roku 2018 „Rokiem Konfederacji Barskiej” na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz wniosku złożonego przez Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala, co następuje:

1. Ogłasza się rok 2018 „Rokiem Konfederacji Barskiej” na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.

2. Przyjmuje się ramowy harmonogram obchodów „Roku Konfederacji Barskiej”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały oraz upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju do powołania komitetu organizacyjnego obchodów.

3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

———-

Załącznik do Uchwały nr ………………………….

Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia ………………………. 2018 r.

Harmonogram obchodów „Roku Konfederacji Barskiej” w Gminie Iwonicz-Zdrój

3 maja 2018

 1. Uroczysta Msza Święta o godz. 11.00 w kościele pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu z udziałem pocztów sztandarowych
 2. Uroczystość nadania imienia Konfederatów Barskich rondu w Iwoniczu – odsłonięcie tablicy
 3. Konferencja poświęcona historii Konfederacji Barskiej zorganizowana wspólnie z Uniwersytetem Rzeszowskim w Pałacu Załuskich w Iwoniczu

15 sierpnia 2018

 1. Złożenie kwiatów o godz. 10.30 pod pomnikiem ofiar I i II wojny światowej na nowym cmentarzu w Iwoniczu
 2. Uroczysta Msza Święta o godz. 11.00 w kościele pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu z udziałem pocztów sztandarowych
 3. Koncert patriotyczny w wykonaniu chóru Cantate oraz zespołu szkół muzycznych poświęcony Konfederatom Barskim

11 listopada 2018

 1. Uroczysta Msza Święta w 100. rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości o godz. 14.00 w kościele pw. Św. Iwona i MB Uzdrowienie Chorych w Iwoniczu-Zdroju z udziałem pocztów sztandarowych
 2. Uroczystości pod Krzyżem Milenijnym, okolicznościowe przemówienia i ceremonia składania kwiatów
 3. Program artystyczny w hołdzie walczącym o Niepodległą Polskę. Zakończenie obchodów Roku Konfederacji Barskiej

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2018 „Rokiem Konfederacji Barskiej” na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

W 2018 roku minęła 250. rocznica zawiązania Konfederacji Barskiej – związku zbrojnego polskiej szlachty, która sprzeciwiła się ustępstwom wobec carskiej Rosji i podjęła walkę w obronie wiary katolickiej i wolności Rzeczypospolitej. Konfederaci Barscy zaznaczyli swoją obecność na terenach Gminy Iwonicz-Zdrój, w szczególności w miejscowości Iwonicz, gdzie walczyli z oddziałami wojsk rosyjskich. W iwonickim dworze przebywał też polski bohater Kazimierz Pułaski ranny podczas starcia dwóch oddziałów konfederackich, a właścicielem Iwonicza był Michał Ostaszewski – jeden z przywódców Konfederacji Barskiej. Ogłoszenie roku 2018 „Rokiem Konfederacji Barskiej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój” to wyraz oddania hołdu uczestnikom pierwszego polskiego powstania narodowego w 250. rocznicę jego wybuchu.

UCHWAŁA NR …/…/2018

RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU

z dnia … marca 2018 r.

w sprawie nadania nazwy rondu w Iwoniczu 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz wniosku złożonego przez Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju

uchwala, co następuje:

1. Nadaje się skrzyżowaniu (rondo): ul. Zadwór, ul. Zagrodniki w miejscowości Iwonicz, którego położenie określa załącznik do niniejszej uchwały, nazwę „Rondo im. Konfederatów Barskich”.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Załącznik do Uchwały nr ………………………….

Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia ………………………. 2018 r.

1

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Iwoniczu 

Niezwykle istotną sprawą dla podtrzymania pamięci i tradycji ważnych wydarzeń historycznych, a przez to tożsamości narodowej Polaków, jest dbałość o godne upamiętnienie swoich bohaterów. Na ziemiach dawnej Galicji, gdzie swą obecność tak mocno zaznaczyli Konfederaci Barscy, istnieje szereg miejsc przypominających o potyczkach i zbrojnych starciach sprzed 250 lat. Jeszcze więcej wciąż jest jednak do odkrycia. Pochowanych w bezimiennych mogiłach Konfederatów upamiętniono na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie, gdzie jedna z tablic nosi napis: „Konfederacja Barska 29 II 1768 – 18 VII 1772”. Iwonicz, jako miejscowość dosłownie naznaczone obecnością uczestników tego pierwszego polskiego powstania narodowego, na czele z jego przywódcą Kazimierzem Pułaskim, ma szczególne zobowiązanie do dokonania godnego upamiętnienia obrońców Ojczyzny. Wybudowane w 2017 roku – jedyne rondo w Iwoniczu – powinno nosić imię Konfederatów Barskich. Położone jest bowiem na ziemiach należących niegdyś do iwonickiego dworu, którego właścicielami byli kolejno Józef Salezy Ossoliński i Michał Ostaszewski – jeden z przywódców Konfederacji Barskiej i zwolennik Konstytucji 3 Maja. To na iwonickiej ziemi doszło do starcia wojsk konfederackich z Rosjanami. To wreszcie w iwonickim dworze przebywał Kazimierz Pułaski, zraniony podczas potyczki dwóch oddziałów konfederackich. Okrągła 250. rocznica zawiązania Konfederacji Barskiej jest zatem doskonałą okazją do trwałego wpisania Konfederatów Barskich w krajobraz Gminy Iwonicz-Zdrój.

Mogiła Konfederatów Barskich w Rogach

W obronie wiary i wolności. Mija 250 lat od zawiązania Konfederacji Barskiej

fot. Mogiła Konfederatów Barskich w Rogach k. Iwonicza 

W bieżącym 2018 roku przeżywać będziemy w naszej Ojczyźnie podniosły jubileusz 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. I choć z tym wydarzeniem jednoznacznie kojarzymy dzień 11 listopada 1918 roku, kiedy to Rada Regencyjna przekazała władzę nad podległym jej wojskiem Józefowi Piłsudskiemu, to należy pamiętać, że dążenia niepodległościowe naszych przodków były długotrwałym społeczno-politycznym procesem, w który zaangażowanych było kilka pokoleń Polaków. Warto także w tym miejscu wzbudzić w sobie refleksję i zdać sprawę z wartości, jaką jest suwerenne państwo. Taka refleksja bez wątpienia zrodziła się w sercach i umysłach patriotycznej części polskiej szlachty, która dokładnie 250 lat temu stanęła w obronie trzech najwyższych wartości: Boga, Honoru i Ojczyzny. To właśnie na jej cześć Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 8 czerwca 2017 roku zdecydował o ustanowieniu roku 2018 Rokiem Konfederacji Barskiej.

Przyczyny zawiązania konfederacji

W końcu XVIII wieku osłabiona finansowo i militarnie Rzeczpospolita leżąca pomiędzy drapieżnymi sąsiadami chyliła się ku upadkowi. Wybór Stanisława Augusta Poniatowskiego na tron miał być gwarantem uległości Polski wobec rosyjskich interesów. Wojska carycy Katarzyny II przemieszczały się swobodnie po całym kraju traktując nasze ziemie jak własny folwark. Jednak dopiero zuchwałe żądania Rosjan dotyczące zrównania praw mniejszości religijnych z katolicką większością oraz porwania i wywiezienia nieposłusznych polskich senatorów w głąb rozległej Rosji wywołały wielkie oburzenie i reakcję polskiego narodu. Z końcem lutego 1768 roku do królewskiego miasta Bar na Podolu zmierzali licznie ochotnicy wraz ze zbuntowanymi oddziałami wojsk koronnych. W tamtejszym klasztorze karmelitańskim 29 lutego 1768 roku szlachta spisała donośny akt konfederacji w obronie wiary i wolności. Od tego dnia walka o zachowanie niepodległości stała się obowiązkiem także religijnym, a nadzieją na zwycięstwo w tej walce pozostawała Opatrzność Boża. Dowodem tego są słowa kończące akt zawiązania konfederacji barskiej: „Czyńmy już więc w Imię Trójcy Przenajświętszej Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego to sprzysiężenie osobiste i powszechne. Tarczą będzie nam Maryja”.

Historia Konfederacji Barskiej nadal nie została dostatecznie zgłębiona. Przeszkodą w jej odkrywaniu i badaniu był okres PRL czyli czas komunistycznego zniewolenia Polski po II wojnie światowej. Sowieckie marionetki nazywające siebie „władzą ludową” nie mogły wyrazić zgody na popularyzację antyrosyjskiego powstania z lat 1768-1772. Doświadczył tego m.in. wybitny polski historyk Władysław Konopczyński (1880 – 1952), profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Poseł na Sejm I kadencji II Rzeczypospolitej oraz autor monumentalnego dwutomowego dzieła pt. „Konfederacja Barska” wydanego po raz pierwszy w 1936 roku. Jako jeden z nielicznych naukowców bardzo wnikliwie zajął się tematem konfederacji wzbudzając powszechne nim zainteresowanie wśród społeczeństwa II RP. Kolejne, po przedwojennych, wydanie tego dzieła nastąpiło dopiero w 1991 roku, a więc po zmianach ustrojowych i upadku komunizmu, do dziś pozostając jednym z podstawowych opracowań w tej dziedzinie.

„Konfederak za półtorak…” czyli Konfederacja Barska na Podkarpaciu

Działania militarne prowadzone na terenie obecnego województwa podkarpackiego w czasach Konfederacji Barskiej, tj. w latach 1768 – 1772, miały przeważnie charakter wojny partyzanckiej. Jednorazowo w poszczególnych potyczkach, każda ze stron (Konfederaci i Rosjanie) dysponowała oddziałami liczącymi od kilkunastu do kilkuset żołnierzy. Sporadycznie jednostki taktyczne walczących przekraczały liczbę tysiąca żołnierzy, jak miało to miejsce w Dęborzynie w 1770 r., Majdanie Królewskim w 1771 r. i Rzeszowie w 1772 r.

Iwonicka ziemia także nasączona jest krwią Konfederatów Barskich. Na polach pomiędzy Iwoniczem, Rogami i Miejscem Piastowym 6 kwietnia 1769 roku doszło do krwawego starcia pomiędzy wojskami konfederackimi a rosyjskimi żołdakami. Pamiątką tego wydarzenia jest mogiła Konfederatów Barskich w Rogach. Na usypanym kurhanie otoczonym starymi drzewami znajduje się kamienna kapliczka oraz drewniana tablica z napisem „Mogiła Konfederatów Barskich. W 1769 r. na pobliskich polach walczył Kazimierz Pułaski z Rosjanami. Spoczywają tu polegli w walce żołnierze”.

W tradycji i przekazie ludowym zachowała się także „Przyśpiewka spod Iwonicza” z czasów Konfederacji Barskiej, bardzo popularna i cytowana przez niemal wszystkich autorów zajmujących się profesjonalnie historią konfederacji. Oto jej treść:

„Konfederak za półtorak,

A Moskal za szeląg.

Konfederak do szabelki,

Moskal go się przeląk”

Stanowi ona fragment obszernej wielozwrotkowej pieśni, zachowanej w tradycji i ludowym przekazie mieszkańców Iwonicza. Konfederak to w gwarze konfederat, natomiast półtorak i szeląg stanowią srebrne monety, bite w Polsce i na Litwie za czasów Zygmunta III i Jana Kazimierza, równe odpowiednio wartości 1,5 grosza oraz 1/3 grosza.

Nie zawsze spójna polityka przywódców Konfederacji Barskiej w pewnych jej okresach rodziła konflikty, które niejednokrotnie skutkowały zbrojnymi potyczkami pomiędzy zwaśnionymi oddziałami i frakcjami konfederackimi. Do takich bratobójczych walk dochodziło m.in. w Strzegocicach, Iwoniczu, Grabie, Lesku i Kolbuszowej. Między 1 a 3 maja 1769 roku w Iwoniczu doszło do starcia dwóch oddziałów konfederackich dowodzonych odpowiednio przez Kazimierza Pułaskiego – będącego wówczas regimentarzem województwa krakowskiego i sandomierskiego, oraz Józefa Bierzyńskiego – ówczesnego marszałka sieradzkiego. Tak pisze o nim Janusz Roszko w „Ostatnim Rycerzu Europy” – opowieści biograficznej o Kazimierzu Pułaskim:

„Oto Bierzyński otrzymał instrukcje od biskupa Krasińskiego i podskarbiego Wessla, politycznych przywódców konfederacji w kraju. Lubomirskiego, a z nim razem Pułaskiego należy odsunąć. Gdyby nie chcieli uznać władzy Bierzyńskiego i jego kolegów marszałków obranych w obozie pod Muszynką – najechać ich! (…) Szedł gdzieś z Gorlic na Krosno i dalej dnia następnego, bo chyba 2 maja [1769 r.] przydarzyła się ta przykra historia, która świadczy, że do walk bratobójczych z oddziałem Pułaskiego jednak doszło (…) Zetknęli się pod Iwoniczem. Nie odtworzymy tego spotkania – tyle tylko wiadomo, że Kazimierz ma skaleczoną rękę. Pisze za niego kto inny list do księcia Marcina [Lubomirskiego]. Tłumaczy się, że obcej do pisania używa ręki „bom na swoje kalika, ale nie na zawsze”. Informuje, że to „po zakończeniu tragedii z komendą jmp Bierzyńskiego w Iwoniczu””.

Wśród konfederatów oraz wśród współczesnych im ludzi powtarzany był przekaz, że rana zadana Pułaskiemu pod Iwoniczem „ma rosyjską przyczynę”. List, którego słowa zostały zacytowane i którego fragmenty przytacza również prof. Władysław Konopczyński w swojej książce „Kazimierz Pułaski. Życiorys” (Kraków, 1931) pisany był w iwonickim dworze, gdzie po potyczce zaopatrzono i ugoszczona późniejszego bohatera dwóch narodów: polskiego i amerykańskiego.

Rondo im. Konfederatów Barskich w Iwoniczu? Jest projekt uchwały

Niezwykle istotną sprawą dla podtrzymania pamięci i tradycji ważnych wydarzeń historycznych, a przez to tożsamości narodowej Polaków, jest dbałość o godne upamiętnienie swoich bohaterów. Na ziemiach dawnej Galicji, gdzie swą obecność tak mocno zaznaczyli Konfederaci Barscy, istnieje szereg miejsc przypominających o potyczkach i zbrojnych starciach sprzed 250 lat. Jeszcze więcej wciąż jest jednak do odkrycia. Pochowanych w bezimiennych mogiłach Konfederatów upamiętniono na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie, gdzie jedna z tablic nosi napis: „Konfederacja Barska 29 II 1768 – 18 VII 1772”. Iwonicz, jako miejscowość dosłownie naznaczone obecnością uczestników tego pierwszego polskiego powstania narodowego, na czele z jego przywódcą Kazimierzem Pułaskim, ma szczególne zobowiązanie do dokonania godnego upamiętnienia obrońców Ojczyzny. Wybudowane w 2017 roku – jedyne rondo w Iwoniczu – powinno nosić imię Konfederatów Barskich. Położone jest bowiem na ziemiach należących niegdyś do iwonickiego dworu, którego właścicielami byli kolejno Józef Salezy Ossoliński i Michał Ostaszewski – jeden z przywódców Konfederacji Barskiej i zwolennik Konstytucji 3 Maja. To na iwonickiej ziemi doszło do starcia wojsk konfederackich z Rosjanami. To wreszcie w iwonickim dworze przebywał Kazimierz Pułaski, zraniony podczas potyczki dwóch oddziałów konfederackich. Okrągła 250. rocznica zawiązania Konfederacji Barskiej jest zatem doskonałą okazją do trwałego wpisania Konfederatów Barskich w krajobraz naszej miejscowości. Liczę na to, że przygotowany przeze mnie projekt uchwały znajdzie szerokie poparcie w Radzie Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju i Radzie Powiatu Krośnieńskiego, ale przede wszystkim wśród mieszkańców Iwonicza.

Pieśń Konfederatów Barskich. Wyraz miłości do Boga i Ojczyzny

Nigdy z królami nie będziem w aliansach,
Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi,
Bo u Chrystusa my na ordynansach,
Słudzy Maryi.

Więc choć się spęka świat i zadrży słońce,
Chociaż się chmury i morza nasrożą,
Choćby na smokach wojska latające,
Nas nie zatrwożą.

Bóg naszych ojców i dziś jest z nami!
Więc nie dopuści upaść w żadnej klęsce,
Wszak póki On był z naszymi ojcami,
Byli zwycięzce!

Więc nie wpadniemy w żadną wilczą jamę,
Nie ulękniemy przed mocarzy władzą,
Wiedząc, że nawet grobowce nas same
Bogu oddadzą.

Ze skowronkami wstaliśmy do pracy
I spać pójdziemy o wieczornej zorzy.
Ale w grobowcu my jeszcze żołdacy
I hufiec Boży.

Bo kto zaufał Chrystusowi Panu
I szedł na święte Kraju werbowanie,
Ten, de profundis, z ciemnego kurhanu
Na trąbę wstanie.

Bóg jest ucieczka i obrona naszą!
Póki On z nami całe piekła pękną!
Ani ogniste smoki nas ustraszą
Ani ulękną.

Nie złamie nas głód, ni żaden frasunek,
Ani zhołdują żadne świata hołdy;
Bo na Chrystusa my poszli werbunek
Na Jego żołdy.

Wszechmocny Boże, Ojców naszych panie,

W Tobie nadzieja nasza i odwaga.

O wsparcie Twoje, o swe zmartwychwstanie,

Twój lud Cię błaga!

 

Dawno o Panie, już nas jarzmo ciśnie

Dziedzinę naszą wrogi rozsypały

Niech po dniach kary dzień łaski rozbłyśnie

Wróć nas do chwały!

 

Krwi nie wołamy, zdobyczy nie chcemy,

Nie chcemy mordów – do łupiestw niezdolni,

Tylko odzyskać Ojczyznę pragniemy,

Tylko być wolni!

 

Ty coś przez wieki był z ojcy naszymi,

O powróć wnukom dziadów ich spuściznę,

O Boże polskiej pobłogosław ziemi,

Zbaw nam Ojczyznę!

opr. Grzegorz Nieradka 

1

Kolejny budżet Gminy Iwonicz-Zdrój bez środków unijnych

Dnia 23 stycznia 2018 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, której głównym punktem było uchwalenie budżetu Gminy na 2018 rok. Dochody Gminy zaplanowano na kwotę 45 856 658 zł, a wydatki na 45 798 150 zł. Niestety, to kolejny rok, w którym Burmistrz (nieobecny na Sesji podobnie jak jego zastępca) nie wprowadza do budżetu żadnych środków unijnych na dofinansowanie prowadzonych w Gminie inwestycji. Wybiera dużo łatwiejsze rozwiązanie, sięgając po następny kredyt bankowy, tym razem w wysokości 1 miliona złotych. Dla przypomnienia, kredyt bankowy w roku 2016, to kwota 3 200 000 zł, a w roku 2017, to aż 4 600 000 zł.
Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja za poprzednich rządów, kiedy to w ciągu 8 lat (dwie kadencje) ówczesny Burmistrz wraz ze swymi współpracownikami pozyskał około 60 milionów złotych zewnętrznych środków dla Gminy Iwonicz-Zdrój. Nie lada zdziwienie, a nawet zaskoczenie wśród części radnych wywołała informacja zawarta w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie do tegorocznego budżetu, którą odczytał Skarbnik Gminy. Wynika z niej, że Burmistrz nie wprowadził do budżetu w roku 2017 kwoty bliskiej 2 miliony złotych (1 924 930 zł). Były to tzw. wolne środki – niewykorzystane w 2016 roku. Sprawa ta ma bezpośredni związek ze wstrzymaną w minionym roku strategiczną inwestycją na terenie naszej Gminy, a mianowicie budową przedszkola w Lubatowej. Zaprzestanie tej inwestycji w 2017 roku, Burmistrz tłumaczył m.in. brakiem wystarczającej ilości środków finansowych (zaplanowano wtedy około. 70 tyś zł). Okazało się, że tych środków było znacznie więcej, zupełnie wystarczająco, aby kontynuować tę priorytetową w tej kadencji inwestycję. Widząc działania Burmistrza w ostatnich latach, oparte głównie na sięganiu po kredyty bankowe, bez dodatkowego dofinansowania prowadzonych w Gminie inwestycji ze środków unijnych, brak w projekcie budżetu istotnych środków, mających na celu zredukowanie znacznych ubytków wody w miejskim wodociągu, czy zmierzających do poprawy zaopatrzenia w wodę mieszkańców Lubatowej i Lubatówki, brak znaczących inwestycji, na które od lat czekają mieszkańcy Lubatówki – radni Prawa i Sprawiedliwości wstrzymali się od głosu w sprawie uchwały budżetowej.

1

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

Przy wigilijnym stole łamiąc opłatek święty,

wspomnijcie, że dzień radosny w miłości jest poczęty, 

że jak mówi Wam wszystkim dawne odwieczne orędzie, 

w pierwszą na niebie gwiazdkę Bóg w naszym domu zasiądzie. 

Wesołych Świąt życzy Grzegorz Nieradka 

1

Radni w obronie czasopisma samorządowego Echo Gminy Iwonicz-Zdrój

Dnia 11 grudnia 2017 r. odbyła się XLII Sesja Rady Miejskiej, podczas której poruszono kilka istotnych spraw dotyczących mieszkańców Gminy Iwonicz-Zdrój. Pierwsze dwa projekty uchwał dotyczyły zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Iwonicza i Iwonicza-Zdroju. Uchwały zostały podjęte choć część radnych, głównie PiS, przy procedowaniu poszczególnych wniosków mieszkańców wstrzymywała się od głosu, gdyż projekt zakładał ich odrzucenie.

Ważnym punktem obrad była sprawa czasopisma Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. Burmistrz przygotował projekt uchwały o jego uchyleniu i całkowitym wykreśleniu z rejestru. Podczas dyskusji radny Grzegorz Nieradka (członek redakcji) przedstawił liczącą 10 lat historię Echa i podkreślił znaczenie gazetki jako cennego zapisu kronikarskiego najważniejszych wydarzeń Gminy Iwonicz-Zdrój. Podkreślił iż nie wyobraża sobie, aby głosami radnych pismo miało zostać zlikwidowane. Podobne stanowisko zajęli również przewodniczący Rady Miejskiej Józef Sowiński oraz radni Marcin Zając i Marek Bliżycki (także członkowie zespołu redagującego czasopismo). Ostatecznie w wyniku głosowania czasopismo zostało podtrzymane, gdyż projekt burmistrza został odrzucony.

23

Uroczystości Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Iwoniczu-Zdroju

Dnia 11 listopada 2017 r. w kościele parafialnym pw. Św. Iwona i MB Uzdrowienie Chorych w Iwoniczu-Zdroju rozpoczęły się uroczystości z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Mszy Świętej przewodził i homilię wygłosił ks. Bogdan Nitka.

Po uroczystej Eucharystii władze samorządowe, poczty sztandarowe i mieszkańcy udali się pod Krzyż Milenijny, gdzie po odśpiewaniu Hymnu Narodowego nastąpiła ceremonia składania kwiatów. Po oficjalnej części obchodów licznie zgromadzeni mieszkańcy i kuracjusze udali się do sali kina „Wczasowicz”, gdzie Zespół Wokalny działający przy Ośrodku Kultury zaprezentował spektakl słowno-muzyczny o tematyce patriotycznej.

Prawo i Sprawiedliwość reprezentowali: Wiesław Polek, Grzegorz Nieradka i Bogdan Ryznar. W imieniu Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju kwiaty składali Józef Sowiński i Marcin Zając.

2

23434768_2080886192147342_21736837424324180_n

23559961_2080884165480878_1124658395049318356_n

Zdjęcia: www.tvkrosno.pl

1

Jubileusz Gminnej Orkiestry Dętej w Iwoniczu

W sobotę, 14 października 2017 r. przeżywaliśmy podniosły jubileusz 90-lecia istnienia Gminnej Orkiestry Dętej w Iwoniczu. Spotkanie rozpoczęło się punktualnie o godz. 17.00 w sali Domu Ludowego w Iwoniczu. Zebranych gości powitała Pani Dorota Sokołowska-Świstak, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, który był współorganizatorem jubileuszu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych: Burmistrz Gminy, Wiceburmistrz, Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Sowiński oraz Radni: Bogusław Dmytrak, Waldemar Niemczyk i Grzegorz Nieradka.

Uczestnicy powitali gromkimi brawami członków Gminnej Orkiestry Dętej, którzy rozpoczęli uroczystość od jubileuszowego koncertu wykonując kilkanaście utworów muzycznych. Następnie Burmistrz przedstawił zebranym dzieje iwonickiej orkiestry. Po krótkim rysie historycznym władze samorządowe przekazały na ręce Prezesa Gminnej Orkiestry Dętej oraz Kapelmistrza pamiątkowe grawertony. Ponadto każdy z muzyków otrzymał dyplom będący wyrazem uznania i wdzięczności za tworzenie i rozwój  orkiestry. Po tej uroczystej chwili wszyscy zostali zaproszeni do pamiątkowego zdjęcia. Niespodzianką wieczoru był przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Iwoniczu jubileuszowy tort.

Dalsza część wieczoru to wspólna zabawa przy muzyce oraz smakołykach przygotowanych przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich. O muzyczny nastrój zadbał zaproszony przez Orkiestrę zespół z Iskrzyni.

W rzeczywistości historia Iwonickiej Orkiestry Dętej posiada o wiele dłuższą historię, a rok 1927 jest symboliczną datą, kiedy Orkiestra wykonała swój pierwszy oficjalny koncert.

3

5

6

Zdjęcia: www.terazkrosno.pl

3

Powiatowe obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Iwoniczu-Zdroju

W środę, 3 maja 2017 roku w Iwoniczu-Zdroju odbyły się uroczystości związane ze Świętem Matki Bożej Królowej Polski oraz 226. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą Sprawowaną w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pw. Św. Iwona i Matki Bożej Uzdrowienie Chorych w Iwoniczu-Zdroju. Po Eucharystii uczestnicy spotkania udali się na Plac Oczki, gdzie pod Krzyżem Milenijnym złożone zostały kwiaty. Prawo i Sprawiedliwość powiatu krośnieńskiego reprezentowali: Jan Pelczar, Grzegorz Nieradka i Grzegorz Wołczański.

Fot. www.terazKrosno.pl i www.powiat.krosno.pl

5

wbp

Lista Laureatów II edycji Konkursu „Warto być Polakiem”

Iwonicz-Zdrój, 30 marca 2017 r.

 

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

II edycji Konkursu

„Warto być Polakiem”

w dniu 30.03.2017 r.

Komisja Konkursowa w składzie:

Przewodniczący:

Grzegorz Nieradka

Członkowie:

Halina Józefczyk-Habrat

Józef Sowiński

Ks. Bogdan Nitka

W kategorii „Plakat Szkoła Podstawowa” komisja przyznała następujące nagrody:

Miejsce I:

 • Zuzanna Starowiejska (Lubatowa)
 • Michalina Trygar (Iwonicz)

Miejsce II:

 • Jagoda Michalak (Lubatowa)
 • Maja Akslar (Iwonicz-Zdrój)

Miejsce III:

 • Emilia Kandefer (Iwonicz)

Wyróżnienia:

 • 16. Gromada Zuchowa (Lubatowa)
 • Urszula Dróbek (Iwonicz)
 • Jakub Kandefer (Iwonicz)
 • Magdalena Rogowska (Iwonicz-Zdrój)
 • Karolina Skraqi (Iwonicz)
 • Martyna Litwin (Iwonicz)
 • Filip Domaradzki (Lubatowa)
 • Julia Lorens (Iwonicz)
 • Julia Nogal (Iwonicz)
 • Kinga Kinel (Iwonicz)

W kategorii „Plakat Gimnazjum” komisja przyznała następujące nagrody:

Miejsce I:

 • Monika Zygmunt (Lubatowa)

Miejsce II:

 • Izabela Zając, Julita Łoś (Lubatowa)

Miejsce III:

 • Faustyna Zając, Aleksandra Folcik (Lubatowa)

Wyróżnienia:

 • Patrycja Zywar, Joanna Kowalczyk, Wiktoria Cabańska, Natalia Kowalczyk

W kategorii „Plakat Szkoła Średnia” komisja przyznała następujące nagrody:

Miejsce I:

 • Ewelina Podsobińska (ZS Iwonicz)

Miejsce II:

 • Natalia Dytko (ZSGH)

Miejsce III:

 • Sandra Kalita (ZS Iwonicz)

Wyróżnienia:

 • Karol Zubel (specjalny ośrodek)

W kategorii „Wypracowanie Szkoła Podstawowa” komisja przyznała następujące nagrody:

Miejsce I:

 • Piotr Kandefer (Lubatowa)

Miejsce II:

 •  Natalia Długosz (Lubatowa)

Miejsce III:

 • Milena Kuczała (Iwonicz-Zdrój)

Wyróżnienia:

 • Natalia Lorens (Iwonicz)

W kategorii „Wypracowanie Gimnazjum” komisja przyznała następujące nagrody:

Miejsce I:

 • Wiktoria Nycz (Iwonicz)

Miejsce II:

 • Weronika Turek (Lubatowa)

Miejsce III:

 • Gabriela Korzeń (Lubatowa)

Wyróżnienia:

 • Weronika Starowiejska (Lubatowa)
 • Agnieszka Borek (Lubatowa)
 • Łukasz Buczek (Lubatowa)

W kategorii „Wypracowanie Szkoła Średnia” komisja przyznała następujące nagrody:

Miejsce I:

 • Angelika Klepacz (Iwonicz)

Miejsce II:

 • Joanna Ścibor (Iwonicz)

W kategorii „Poezja Szkoła Podstawowa” komisja przyznała następujące nagrody:

Miejsce I:

 • Rafał Kandefer (Iwonicz)

Miejsce II:

 •  Julia Głód (Lubatowa)

Miejsce III:

 • Natalia Zima (Lubatowa)

Wyróżnienia:

 • Oliwia Turek (Lubatowa)
 • Dawid Szczurek (Lubatowa)
 • Paulina Szczurek (Lubatowa)
 • Alda Skraqi (Iwonicz)

W kategorii „Poezja Szkoła Średnia” komisja przyznała następujące nagrody:

Miejsce I:

 • Szymon Janas (Iwonicz-Zdrój)

Miejsce II:

 • Alina Duszczyńska (Iwonicz)

Wyróżnienia:

 • Paulina Kamińska (Iwonicz)
 • Natalia Dytko (Iwonicz-Zdrój)

W kategorii „Prezentacja multimedialna komisja przyznała następujące nagrody:

Miejsce I:

 • Jakub Kasperkowicz (Klimkówka)

Miejsce II:

 • Krystian Kuźniak (Iwonicz)

Miejsce III:

 • Jakub Wilusz (Iwonicz-Zdrój)

W kategorii Film:

 • Wolontariusze Stowarzyszenia Czyń Dobro, Mimo Wszystko

Podpisy Członków Komisji Konkursowej

Grzegorz Nieradka

Halina Józefczyk-Habrat

Józef Sowiński 

Bogdan Nitka

????????????????????????????????????

Historyczne obchody VII rocznicy Tragedii Smoleńskiej w Iwoniczu-Zdroju

Ogłoszenie w dniu 10 lutego 2017 roku II edycji Konkursu „Warto być Polakiem” poświęconego pamięci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Msza Święta w intencji Ojczyzny oraz wszystkich Ofiar Tragedii Smoleńskiej za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II, uroczystości patriotyczne z udziałem Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju oraz koncert fortepianowy w wykonaniu laureatki międzynarodowych konkursów pianistycznych Anieli Madery. Udział władz szczebla państwowego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego – tak Iwonicz-Zdrój uczcił największą tragedię w powojennej historii Polski – Tragedię Smoleńską.

W niedzielę, 2 kwietnia 2017 roku o godz. 15.00 w kościele parafialnym pw. Świętego Iwona i Matki Bożej Uzdrowienie Chorych w Iwoniczu-Zdroju z udziałem kilkuset osób rozpoczęło się tradycyjne wielkopostne nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. Głównym tematem był motyw Krzyża Świętego jako cierpienia i trudności, na którym Chrystus uśmiercił grzechy całego świata przeobrażając Krzyż w narzędzie zwycięstwa i chwały. Następnie sprawowana była uroczysta Msza Święta koncelebrowana w intencji Ojczyzny i wszystkich Ofiar Tragedii Smoleńskiej za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II w XII rocznicę Jego odejścia do Domu Ojca.

55

53

54

Po Eucharystii wszyscy uczestnicy udali się do sali widowiskowo-teatralnej przy Placu Dietla, gdzie rozpoczęła się II część obchodów. Tam prowadzący spotkanie: Pani Karolina Skotnicka i Pan Grzegorz Nieradka powitali zebranych i przedstawili program spotkania.

1

Wśród gości obecny był przedstawiciel Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej Poseł na Sejm Pan Piotr Babinetz, Starosta Krośnieński Pan Jan Juszczak, Radni Powiatu Krośnieńskiego Pani Dorota Tomasiewicz i Pan Stanisław Kenar, Przewodniczący Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju Pan Józef Sowiński, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej Pan Marcin Zając, Sołtys Iwonicza Pan Waldemar Niemczyk, Sekretarz  Zarządu Komitetu Gminnego Prawa i Sprawiedliwości w Iwoniczu-Zdroju Pan Bogdan Skotnicki, Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Czyń Dobro, Mimo Wszystko” Pani Kamila Bogacka, Pani hrabina Tarnowska z Dukli, Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Iwonicza-Zdroju na czele z Panią Haliną Józefczyk-Habrat, Wiceprezes Zarządu Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” i Radny Rady Miejskiej Pan Marek Bliżycki wraz z małżonką, zastępca dyrektora rzeszowskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pan Wiesław Polek, dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie wraz z rodzicami, którzy wzięli aktywny udział w II edycji Konkursu „Warto być Polakiem” oraz mieszkańcy i goście Iwonicza-Zdroju.

3

6

4

5

Organizatorzy przekazali również słowa pozdrowień dla uczestników od Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pani Alicji Zając, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bogdana Rzońcy, Wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Podkarpackiego Doroty Chilik oraz Zastępcy Przewodniczącego Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Pana Tadeusza Majchrowicza, którzy wsparli rzeczowo organizację Konkursu, ale z różnych przyczyn nie mogli dotrzeć na uroczystość. Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal terazKrosno.pl

List do Uczestników i Organizatorów Obchodów VII rocznicy Tragedii Smoleńskiej w Iwoniczu-Zdroju wystosował Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pan Marek Kuchciński. 

List Marszałka Sejmu RP

Prowadzący spotkanie zaprosili na scenę uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju pod opieką Pani Haliny Józefczyk-Habrat, Pani Bożeny Niziołek i Pani Agnieszki Masłyk, którzy poprosili o powstanie i wspólne odśpiewanie wszystkich czterech zwrotek Polskiego Hymnu Narodowego.

9

Po tym najbardziej uroczystym momencie rozpoczęła się część artystyczna spotkania. Uczniowie zaprezentowali najwyższy poziom poprzez niezwykle rozbudowany i bardzo ambitny program. Wzruszające deklamacje poezji patriotycznej, poruszające wykonania utworów muzycznych, wykonanie Poloneza – reprezentacyjnego polskiego tańca narodowego w przepięknych strojach szlacheckich przez Zespół Tańca Ludowego „Pogórzanie” w Głowience pod kierunkiem Pani Małgorzaty Machnik. Wszystko to opatrzone starannie dobraną muzyką, efektami świetlnymi oraz obrazami wyświetlanymi w tle. Wreszcie chwytający za serce Apel Smoleński z wezwaniem „Stańcie do apelu!” do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Zwierzchnika Polskich Sił Zbrojnych Lecha Kaczyńskiego, Pierwszej Damy Rzeczypospolitej Polskiej Marii Kaczyńskiej, Ostatniego Prezydenta na uchodźctwie Ryszarda Kaczorowskiego, Księży Biskupów różnych wyznań, Generałów Wojska Polskiego i zarazem dowódców wszystkich rodzajów sił zbrojnych, ministrów, parlamentarzystów, szefów centralnych instytucji państwowych, członków rodzin katyńskich, oficerów Biura Ochrony Rządu i załogi rządowego samolotu TU 154 M, którzy w sobotni poranek, 10 kwietnia 2010 roku udawali się do Katynia, aby oddać hołd ofiarom ludobójstwa dokonanego przez sowietów na ponad 22 tysiącach polskich oficerów, lekarzy i inżynierów w 70. rocznicę zbrodni.

11

15

21

23

24

26

Łącznie 96 ofiar, najwyższych przedstawicieli Państwa Polskiego, którzy zginęli siedem lat temu w wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego. W tę że wigilię, pięć lat wcześniej, spokojnie do domu Ojca odszedł Jan Paweł II. Sobota przed ogłoszoną przez niego Niedzielą Miłosierdzia Bożego po raz drugi stała się dniem, w którym Polska straciła kogoś bardzo ważnego.

Prezydent idzie na Wawel (Autor: Henryk Krzyżanowski)

Dźwięczy requiem pod dzwonu kloszem,

Salonowcy –  skończcie tę wrzawę.

O czas smutnej zadumy proszę,

gdy Prezydent idzie na Wawel.

Kogo wiedzie w żałobnej gali?

Jakieś cienie, mundury krwawe,

ci w Katyniu z dołów powstali,

z Prezydentem idą na Wawel.

 

Idą wolno, lecz równym krokiem,

bo im marsza rozbrzmiewa grave.

Niezbadanym Boga wyrokiem

z Prezydentem ciągną na Wawel.

 

Gdy próg przejdą królewskich pokoi,

krótki apel – czas z misji zdać sprawę,

potem spać – pierwsza noc już wśród swoich

z Prezydentem, co wwiódł ich na Wawel.

Cicho! śpią …Ale może obudzi

ich los w nas to, co czyste i prawe?

Niech pojedna – partie i ludzi,

dzień, gdy oni dotarli na Wawel.

Niespodzianką tego wieczoru był dla uczestników uroczystości występ Anieli Madery – uczennicy VI klasy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Krośnie w klasie fortepianu mgr Iwony Madery. Warsztat pianistyczny  Aniela doskonali uczestnicząc w wielu kursach i lekcjach mistrzowskich m.in. w Dusznikach Zdroju u Philippe Giusiano, w  Krakowie u prof. Pikula, Gdańsku i Sanoku. W sierpniu, dzięki otrzymanemu stypendium,  brała udział w kursie mistrzowskim w Izraelu. Za wysokie wyniki w nauce otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów, za osiągnięcia artystyczne w latach 2015/2016 stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Nagrodę Prezydenta Miasta Krosna. Od dwóch lat jest stypendystką Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. W programie koncertu poświęconego pamięci Św. Jana Pawła II oraz Ofiar Tragedii Smoleńskiej znalazły się następujące utwory:

Fryderyk Chopin- Mazurki opus 24

Fryderyk Chopin-Etiuda a-moll opus 25 numer 4

Fryderyk Chopin- Barkarola Fis-dur opus 60.

31

30

32

Piękne wykonanie Chopina wzmocniło jeszcze bardziej zbudowany wcześniej cudowny patriotyczny nastrój i w takich okolicznościach, po nagrodzeniu artystki burzą oklasków i wręczeniu przez Organizatorów upominków, głos zabrała Pani Kamila Bogacka – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Czyń Dobro, Mimo Wszystko”, a prywatnie córka doktora Kamila Bogackiego – osobistego lekarza Marszałka Józefa Piłsudskiego i przyjaciela Prezydenta Stanów Zjednoczonych Thomasa Woodrow Wilsona. Zwróciła się w słowach podziękowania do Pana Grzegorza Nieradki – organizatora uroczystości – dziękując za trud włożony w patriotyczne wychowanie najmłodszego pokolenia oraz gratulując najwyższego poziomu spotkania. Przekazała także gratulacje dyrektorom szkół, nauczycielom, rodzicom i uczniom, którzy za kilka chwil mieli odebrać cenne nagrody w Konkursie.

35

Po tym wystąpieniu przystąpiono do ostatniego elementu programu, wyczekiwanego zwłaszcza przez dzieci czyli rozstrzygnięcia i przyznania nagród w II edycji Konkursu „Warto być Polakiem” poświęconego pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W imieniu Ministra Obrony Narodowej Pana Antoniego Macierewicza Konkurs Patronatem Honorowym objął Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej prof. Wojciech Fałkowski. Prowadzący zwrócili uwagę, że tegoroczna edycja uzyskała rekordowe wsparcie od szeregu instytucji państwowych. Nagrody rzeczowe dla laureatów i uczestników Konkursu przekazała Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Gabinet Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Instytut Pamięci Narodowej, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, Senator Rzeczypospolitej Polskiej Alicja Zając, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Babinetz, Wydawnictwo Arcana, Wydawnictwo Biały Kruk, Wydawnictwo Fronda, Tygodnik Gazeta Polska i Tygodnik Do Rzeczy. Wśród nagród znalazły się oprawione zdjęcia z autografami Pary Prezydenckiej, książki z osobistą dedykacją Premiera Jarosława Kaczyńskiego, cenne albumy i książki, filmy dokumentalne i płyty z utworami polskich kompozytorów, eleganckie pióra i długopisy, gry edukacyjne, puzzle, słuchawki, power-banki, pen-drive’y i inne funkcjonalne gadżety.

Na scenę zaproszono Posła na Sejm RP Pana Piotra Babinetza oraz Starostę Krośnieńskiego Pana Jana Juszczaka, którzy zwrócili się do zebranych poruszając w swoich wystąpieniach  potrzebę pielęgnacji prawdy historycznej dotyczącej Zbrodni Katyńskiej oraz Tragedii Smoleńskiej. Pogratulowali także Organizatorom pięknego przebiegu uroczystości. Na scenę zaproszono również członków Komisji Konkursowej Panią Halinę Józefczyk-Habrat i Pana Józefa Sowińskiego. Przewodniczący Komisji Konkursowej Pan Grzegorz Nieradka odczytał protokół, a członkowie Komisji wręczyli nagrody rzeczowe dla 85 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Łącznie w konkursie wzięło udział blisko 150 uczniów – każdy otrzymał z rąk komisji dyplom uczestnictwa oraz upominki w postaci słodyczy i gadżetów.

37

40

46

48

Po tym radosnym akcencie prowadzący podziękowali Komisji Konkursowej za wielogodzinną pracę jednocześnie informując, że od maja wszystkie prace konkursowe będzie można obejrzeć na wystawie zorganizowanej w Galerii Pasaż w Iwoniczu-Zdroju.

49

50

52

Przekazano również podziękowania Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pani Dorocie Sokołowskiej-Świstak za udostępnienie pięknej sali na uroczystość oraz pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury: Pani Ewie Dobrowolskiej, Panu Krzysztofowi Kenarowi oraz Panu Andrzejowi Boczarowi za okazaną pomoc we współorganizacji wydarzenia. Na koniec prowadzący spotkanie podziękowali tym wszystkim, którzy poprzez swoją obecność przyczynili się do godnego uczczenia Ojca Świętego Jana Pawła II, Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i wszystkich Ofiar Tragedii Smoleńskiej. Następnie zaproszono do obejrzenia filmu „Pogarda” w reżyserii Marii Dłużewskiej i Joanny Lichockiej, którego projekcja była możliwa dzięki uprzejmości Pana Tomasza Sakiewicza – Redaktora Naczelnego Tygodnika Gazeta Polska.