Tag: Echo Gminy Iwonicz-Zdrój

Radni w obronie czasopisma samorządowego Echo Gminy Iwonicz-Zdrój

Dnia 11 grudnia 2017 r. odbyła się XLII Sesja Rady Miejskiej, podczas której poruszono kilka istotnych spraw dotyczących mieszkańców Gminy Iwonicz-Zdrój. Pierwsze dwa projekty uchwał dotyczyły zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Iwonicza i Iwonicza-Zdroju. Uchwały zostały podjęte choć część radnych, głównie PiS, przy procedowaniu poszczególnych wniosków mieszkańców wstrzymywała się od głosu, gdyż projekt zakładał ich odrzucenie.

Ważnym punktem obrad była sprawa czasopisma Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. Burmistrz przygotował projekt uchwały o jego uchyleniu i całkowitym wykreśleniu z rejestru. Podczas dyskusji radny Grzegorz Nieradka (członek redakcji) przedstawił liczącą 10 lat historię Echa i podkreślił znaczenie gazetki jako cennego zapisu kronikarskiego najważniejszych wydarzeń Gminy Iwonicz-Zdrój. Podkreślił iż nie wyobraża sobie, aby głosami radnych pismo miało zostać zlikwidowane. Podobne stanowisko zajęli również przewodniczący Rady Miejskiej Józef Sowiński oraz radni Marcin Zając i Marek Bliżycki (także członkowie zespołu redagującego czasopismo). Ostatecznie w wyniku głosowania czasopismo zostało podtrzymane, gdyż projekt burmistrza został odrzucony.